Εξώασκος: Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα στη ροδακινιά

Τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη του εξώασκου στη ροδακινιά καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Πιο αναλυτικά, σε ορισμένες περιοχές των νομών Πέλλας και Ημαθίας εντοπίστηκαν υπερπρώιμες ποικιλίες, σε μικρό ποσοστό, να βρίσκονται στην έναρξη του σταδίου C, ενώ στις περισσότερες περιοχές οι ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών.

Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται από το στάδιο της έκπτυξης των νεαρών φύλλων (από B έως και C) με σταγόνα νερού (βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 2-3 ημέρες), σε θερμοκρασία 10-20oC. Κάτω από 7oC ο μύκητας δεν αναπτύσσεται. Σε όλες τις περιοχές αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας και κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις (υψηλή σχετική υγρασία), συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα.

Συνιστάται, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών, με στόχο να γίνει επέμβαση στο στάδιο αυτό και οπωσδήποτε πριν φανεί πράσινη βλάστηση. Στις υπερπρώιμες ποικιλίες απαιτείται άμεσα επέμβαση, η οποία κρίνεται απαραίτητη και στην περίπτωση συμπτωμάτων των φυτών τις δύο προηγούμενες χρονιές (τα σπόρια διατηρούν τη βλαστική τους ικανότητα και πέρα από δύο χρόνια).

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, η επέμβαση αυτή αποβλέπει στη νέκρωση των διεσπαρμένων πάνω στα δέντρα ασκοσπορίων και βλαστοσπορίων. Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας, ο πρώτος ψεκασμός να γίνει κοντά στο στάδιο Β της πρωιμότερης ποικιλίας και να επαναληφθεί όταν οι οψιμότερες ποικιλίες φτάσουν στο κατάλληλο στάδιο επέμβασης.

Δεύτερη εφαρμογή μπορεί να απαιτηθεί εάν παραταθεί η διάρκεια της διόγκωσης των οφθαλμών. Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και το κορύνεο.