Εκθεση ΟΟΑΣΑ: «Οι κυβερνήσεις πρέπει να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για τη μεταρρύθμιση της στήριξης της γεωργίας»

Στις αρχές του μήνα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του με θέμα «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αγροτικής πολιτικής για το 2019». Στην τελευταία του έκθεση, παρακολουθεί και αξιολογεί τις αγροτικές πολιτικές συμπεριλαμβανομένων των 36 χωρών του ΟΟΣΑ, των πέντε κρατών-μελών της ΕΕ εκτός ΟΟΣΑ και 12 αναπτυσσόμενων οικονομιών. Πρόκειται για μια μοναδική πηγή επικαιροποιημένων εκτιμήσεων για τη στήριξη της γεωργίας, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης και ταξινόμησης.

Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως παρέχουν πάνω από 500 δισ. δολάρια σε συχνά αναποτελεσματικές και στρεβλωτικές εμπορικές ενισχύσεις προς τους αγρότες κάθε χρόνο και οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση αυτών των πολιτικών έχουν σε μεγάλο βαθμό κωλυσιεργήσει, τονίζεται στην έκθεση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι αγροτικές πολιτικές των 53 χωρών που μελετήθηκαν στην έκθεση παγκοσμίως παρείχαν κατά μέσο όρο 465 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε άμεσες ενισχύσεις προς τους αγρότες κατά την περίοδο 2016-2018.

Ταυτόχρονα, σε χώρες που φορολογούσαν έμμεσα τους αγρότες με τεχνητά μειωμένες τιμές, μειώθηκαν τα έσοδα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά 73 δισ. ευρώ ετησίως.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης μεγάλες διαφορές στην υποστήριξη διάφορων προϊόντων, τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών

Είμαστε ακόμα στην αρχή

Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι αυτήν τη δεκαετία έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των πολιτικών στήριξης της γεωργίας. Πολλές γεωργικές πολιτικές εξακολουθούν να στρεβλώνουν τις αποφάσεις παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και δεν στοχεύουν αποτελεσματικά τους καθορισμένους κυβερνητικούς στόχους.

Η έκθεση δείχνει ότι το 54% της στήριξης παρέχεται μέσω πολιτικών που διατηρούν τεχνητά τις εγχώριες γεωργικές τιμές πάνω από τα διεθνή επίπεδα. Αυτού του είδους η στήριξη βλάπτει τους καταναλωτές -ιδίως τους φτωχούς καταναλωτές-, ενώ παράλληλα αυξάνει το χάσμα εισοδήματος μεταξύ μικρών και μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μειώνει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας τροφίμων.

Πολύ λίγες από το τρέχον μείγμα πολιτικών στις περισσότερες χώρες στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας και στη βιώσιμη χρήση των πόρων γης, νερού και βιοποικιλότητας. Η έκθεση επισημαίνει επίσης μεγάλες διαφορές στην υποστήριξη διάφορων προϊόντων, τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική στήριξη των τιμών για ορισμένα προϊόντα, ενώ άλλα υποβαθμίζονται τεχνητά και συμβάλλουν σε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές.

«Οι κυβερνήσεις μπορούν να υποστηρίξουν αγροτικά νοικοκυριά και αγροτικές κοινότητες χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές», δήλωσε ο διευθυντής του ΟΟΣΑ για το Εμπόριο και τη Γεωργία, Ken Ash.

«Με την άρση της σύνδεσης μεταξύ των αποφάσεων στήριξης και της γεωργικής παραγωγής και επενδύοντας αντ’ αυτού στις απαραίτητες δημόσιες υπηρεσίες, οι κυβερνήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον, στο οποίο οι αγρότες θα έχουν την ελευθερία να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις, ανταποκρινόμενοι στις εξελισσόμενες ευκαιρίες των αγορών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η γεωργική πολιτική πρέπει να στοχεύει καλύτερα, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε τεχνολογίες που θα οδηγήσουν τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και στη βιώσιμη χρήση των πόρων», ανέφερε.