ΕΛΓΟ: Διευκρινίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει ότι βγήκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα, με θέμα : «Τροποποίηση της αριθ. 163/13692/2018 (Β’/267, Β’/590) απόφασης του Υπουργού ΑΑΤ περί Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

Σκοπός της τροποποίησης είναι η θέσπιση του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.) και ο καθορισμός των ειδικών απαιτήσεων για
την εφαρμογή του, σε εκτέλεση των άρθρων 12, 13 και 14 του τίτλου III του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .

Δείτε ΕΔΩ την τροποποίηση της απόφασης