Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Συνεχίζονται οι εγγραφές για το Μεταπτυχιακό «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας»

Ανοιχτές παραμένουν οι εγγραφές για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας», που προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό παρέχεται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ), με έμφαση στην ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών της παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.ά.), τη μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη της σύγχρονης ανάγκης για πτυχιούχους που να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της διαρκώς εξελισσόμενης αγροτικής δραστηριότητας, επιτυγχάνοντας μειωμένες εισροές, αλλά και της αγοράς εργασίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από την τεχνολογική εξέλιξη.

Για να το πετύχει, προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, την πρακτική (εργαστηριακή και πεδίου) κατάρτιση, την εξάσκηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών και την αφομοίωση της εφαρμοσμένης έρευνας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας πτυχιούχων σχετικών με το αντικείμενο.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 4 Ιανουαρίου του 2024.