Έναρξη αιτήσεων για χορήγηση Νέων Αδειών Φύτευσης οινάμπελων

Από την 1η Νοεμβρίου έως και την 1η Δεκεμβρίου 2022 ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υ.Π.Α.Α.Τ. .

Ποιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Α. για να είναι αποδεκτή η αίτηση πρέπει να καταχωρείται για κάθε αγροτεμάχιο η έκταση (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 1 ΣΤΡ.), οι συντεταγμένες των κορυφών (ΕΓΣΑ ΄87), το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής. Μέγιστη αιτουμένη έκταση 100 στρέμματα.
Β. Ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει σύμφωνα με το Ο.Σ.Δ.Ε. του έτους 2022 ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5,0 στρέμματα.
Γ. Να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας (δυο όψεις)
2. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος (πρόσφατο)
3. Τίτλοι Ιδιοκτησίας
i)Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια,
• Ε9 και Υ.Δ. (ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι αληθή και ακριβή) ή
• Συμβόλαια νομίμως μεταγραμμένα
ii) Για τα μισθωμένα αγροτεμάχια
• Ενοικιαστήρια μέσω ΤAXIS με διάρκεια επτά (7) έτη έως 9 έτη από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και Υ.Δ. ιδιοκτήτη ότι επιτρέπει την φύτευση του αμπελώνα.
• Συμβολαιογραφικό ενοικιαστήριο απαιτείται όταν η διάρκεια είναι πάνω από 9 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τα κριτήρια προτεραιότητας ορίζονται ως εξής:
Κριτήριο Α (4,0 βαθμοί)
Νεοεισερχόμενοι ηλικίας έως 40 ετών
Σε αυτήν την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την βεβαίωση ¨νεοεισερχόμενου¨ από το ΚΕΠΥΕΛ (πρέπει στο Αμπελουργικό Μητρώο:0.0ΣΤΡ. οινάμπελα και το ΟΣΔΕ:0.0 ΣΤΡ. οινάμπελα)
Κριτήριο Β (1 βαθμό)
Εφαρμογή κανόνων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης
α. Όταν ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι θα εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένη διαχείριση, για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών.
β. Όταν ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης την σύμβαση με τον πιστοποιητικό οργανισμό που να αποδεικνύεται ότι έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης, για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών πριν την υποβολή της αίτησης.
γ. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.
Κριτήριο Δ *
Ο ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του αμπελουργική εκμετάλλευση, με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ως εξής
*α. αμπελουργική(οινάμπελα) εκμετάλλευση στο Αμπελουργικό Μητρώο από 5,0 έως 49,99 στρέμ. (4,0 βαθμοί)
*β. αμπελουργική (οινάμπελα) εκμετάλλευση στο Αμπελουργικό Μητρώο από 50,0 έως 74,99 στρέμ. (2,8 βαθμοί)
*γ. αμπελουργική (οινάμπελα) εκμετάλλευση στο Αμπελουργικό Μητρώο από 75,00 στρέμ. και άνω (2,0 βαθμοί)
Κριτήριο Ε ( 1,0 βαθμοί)
Ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης και επιπλέον δεν διαθέτει οιναμπελα χωρίς παραγωγή (μη υποβολή Δ. συγκομιδής) τα τελευταία 8 έτη.

Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, η Υπηρεσία μας προβαίνει στους απαραίτητους διοικητικούς, διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους. Σας γνωρίζουμε ότι η άδεια νέας φύτευσης ισχύει για τρία έτη, δεν μεταβιβάζεται και η αλλαγή θέσης γίνεται υπό προϋποθέσεις.

Κατά την φύτευση πρέπει να διαπιστωθεί ότι α) ο παραγωγός εφάρμοσε όλα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία είχε λάβει βαθμολογία β) έχει χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της έκτασης και γ) τα τεμάχια στα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης πρέπει να παραμείνουν στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η ως άνω άδεια για πέντε έτη.