Οι ενεργές δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα

Μέσω του αναπτυξιακού νόμου, του ΕΣΠΑ και του ευρωπαϊκού Horizon 2020

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για όσους ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν προγράμματα μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ στον τομέα της μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς οι προσκλήσεις βαίνουν προς την τελική ευθεία. Παράλληλα, διατίθενται ακόμη εργαλεία μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κυρίως μέσω του Horizon, που ναι μεν έχουν μεγαλύτερη χρονική ευελιξία, αλλά είναι σαφώς πιο απαιτητικά.

Αναπτυξιακός Νόμος

 Στις 2 Σεπτεμβρίου κλείνει ο Γ’ κύκλος του καθεστώτος ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου τα επενδυτικά σχέδια συνεταιρισμών, Κοιν.ΣΕπ., αγροτικών συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών εταιρικών συμπράξεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής μπορούν ενισχυθούν είτε με φοροαπαλλαγή, είτε με επιχορήγηση, είτε με επιδότηση χρηματοδότησης μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 Έως τις 15 Οκτωβρίου όλες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν αιτήσεις στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Τα είδη ενίσχυσης είναι ίδια με το προηγούμενο καθεστώς. Σημειώνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

 Έως τις 13 Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτή η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο καθεστώς του Γ’ Κύκλου για τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ και αφορά φορολογικές απαλλαγές, αλλά και δαπάνες για μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα για χρήση εντός της μονάδας (υπό την προϋπόθεση ότι αυτά αποτελούν αρχική επένδυση).

ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, παραμένουν ανοιχτές:

 Έως τις 30 Σεπτεμβρίου η δράση «Επιχειρούμε έξω – υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό», με στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ, με τη δημόσια επιχορήγηση να ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

 Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού θα παραμείνει ανοιχτή η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». Στόχος είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Μέσω της δράσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας, πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας, ψηφιακή προβολή, κα.

 Έως τις 4 Δεκεμβρίουεφόσον δεν εξαντληθεί ο προϋπολογισμός νωρίτερα– θα είναι ανοιχτή η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση τους. Ήδη τους τελευταίους μήνες έχει προχωρήσει η διαδικασία ένταξης επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι δίνεται το δικαίωμα σε επιχειρήσεις να υποβάλουν ακόμα δύο νέες αιτήσεις χρηματοδότησης στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

Πρόγραμμα Horizon 2020

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζουν και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που είναι ακόμη σε εξέλιξη.

 Στο πλαίσιο του «Horizon 2020» ενεργή είναι ακόμη η θεματική ενότητα «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» (Fast Track to Innovation), με διαρκώς ανοιχτές προσκλήσεις. Στόχος είναι η υποστήριξη καινοτόμων έργων από το στάδιο της επίδειξης/παρουσίασης μέχρι τη διάθεση στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών δοκιμών και της πιλοτικής εφαρμογής. Απευθύνεται στον τομέα της βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έναν ελάχιστο αριθμό τριών εταίρων και έναν μέγιστο αριθμό πέντε εταίρων. Η μέγιστη συμμετοχή της ΕΕ ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ ανά έργο.

 Ένας από τους βασικούς πυλώνες του «Horizon 2020» είναι το «Εργαλείο Χρηματοδότησης ΜΜΕ» (SME Instrument), το οποίο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής καινοτομίας, που φιλοδοξούν να ενισχύσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους. Προσφέρει εφάπαξ ποσά για μελέτες σκοπιμότητας, επιχορηγήσεις για το κυρίως στάδιο ενός προγράμματος καινοτομίας (παρουσίαση, κατασκευή πρωτοτύπου, διεξαγωγή δοκιμών, ανάπτυξη εφαρμογών κ.ά.). Μάλιστα, το στάδιο εμπορευματοποίησης υποστηρίζεται έμμεσα μέσω της ευκολότερης πρόσβασης σε χρεωστικά μέσα και μέσα κεφαλαιακής συμμετοχής.