Ενεργητική Προστασία: Τι προβλέπεται κατά τους επιτόπιους ελέγχους

energitiki-prostasia-paa-2014-2020
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στην επαλήθευση του είδους της καλλιέργειας και της ασφαλιζόμενης αξίας της για το έτος 2017 συγκριτικά με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του δικαιούχου στο ΟΣΔΕ του 2017 θα προχωρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των επιτόπιων επισκέψεων που θα πραγματοποιούν, όπως προβλέπεται για την τήρηση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας επενδύσεων, αλλά και κάθε άλλης ειδικής προϋπόθεσης κατά περίπτωση καλλιέργειας και εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας.

Την παραπάνω διευκρίνιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η πρώτη τροποποιητική απόφαση της πρόσκλησης για το Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Παράταση

-Διαφήμιση-

Υπενθυμίζεται ότι, με την εν λόγω τροποποίηση, δίνεται παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης έως τις 31/07/2018.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της παράτασης, ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τον δυνητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή 20-08-2018), μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

Τα δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) υποβάλλονται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, χωρίς την επίκληση περιστατικών ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αίτηση στήριξης απορρίπτεται.

Επιλέξιμες

Στις επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στην πρόσκληση, το ΥΠΑΑΤ έχει προσθέσει και μία επιπλέον υποσημείωση, σύμφωνα με την οποία συμπεριλαμβάνεται, όπου προβλέπεται, κόστος εργατικών – εγκατάστασης, το οποίο είναι επιλέξιμο σε ποσοστό από 15%-25% επί της αναφερόμενης επιλέξιμης δαπάνης. Σε περίπτωση, όμως, που δεν προσκομίζεται η αναφερόμενη δαπάνη, η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη της επενδυτικής πρότασης απομειώνεται στο 80%.

Εύλογο κόστος

Όπως διευκρινίζεται στην τροποποιητική, το εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδύσεων σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη του Παραρτήματος 2 της πρόσκλησης που αναφέρεται αναλυτικά στο εύλογο κόστος επενδύσεων, για τις επενδυτικές δαπάνες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. Οι γενικές δαπάνες υπολογίζονται ως ποσοστό έως 10% πλέον του συνόλου των ανωτέρω επιλέξιμων δαπανών.

Προσφορές

Τέλος, κατά τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, η εμπορική αξία των επενδυτικών δαπανών και, κατ’ επέκταση, το εύλογο κόστος τους προσδιορίζεται από τη σύγκριση τριών προσφορών που προσκομίζονται μαζί με την αίτηση στήριξης. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται σε κάθε διακριτή επιμέρους εγκατάσταση, να προέρχονται από διαφορετικούς προμηθευτές, ανεξάρτητους μεταξύ τους, να είναι συγκρίσιμες και ανταγωνιστικές.

Ως συγκρίσιμες αφορούν ποσοτικά και ποιοτικά την ίδια δαπάνη και περιγράφουν με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τα προσφερόμενα είδη και ως ανταγωνιστικές αντανακλούν τις πραγματικές τιμές της αγοράς (π.χ. μετά την αφαίρεση των συνηθισμένων εκπτώσεων και προσφορών). Υπενθυμίζεται ότι για τις γενικές δαπάνες δεν απαιτείται η προσκόμιση τριών προσφορών.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki