Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων

Και με τη βούλα η αύξηση του προϋπολογισμού για τα βιολογικά
-Διαφήμιση-

Προθεσμία έως τις 23 Σεπτεμβρίου έχουν νέες ή υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεταποίησης και τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για να υποβάλουν αίτηση ένταξης σε δράση ενίσχυσής τους που «τρέχει» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 9 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 80.000 ευρώ και μέγιστο 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους παραγωγικούς κλάδους της Αγροδιατροφής (μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τρόφιμα, ποτά), Γούνας – Δερμάτινων Προϊόντων, Περιβάλλοντος (ενέργεια, μεταλλικές κατασκευές) και Τουρισμού.

Τι χρηματοδοτείται

  • Κτήρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά μέσα έως 15.000 ευρώ
  • Λογισμικό
  • Ιστοσελίδα έως 2.500 ευρώ
  • E-shop έως 4.000 ευρώ
  • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ εντύπου «υποβολής αίτησης χρηματοδότησης».

-Διαφήμιση-