Ενσταβλισμένοι χοίροι: Τον Μάρτιο ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων, αλλά από 5 Δεκεμβρίου ισχύουν οι δεσμεύσεις

Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Yπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του ΠΑΑ 2014-2020. Σύμφωνα με την αρμόδια διαχειριστική αρχή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα δημοσιοποιηθεί και ο προσωρινός πίνακας των εν δυνάμει δικαιούχων.

Ωστόσο, οι χοιροτρόφοι που έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης καλό είναι να γνωρίζουν ότι από τις 5 Δεκεμβρίου 2023 έχει ξεκινήσει η περίοδος τήρησης των δεσμεύσεών τους. Όπως υπενθυμίζει η αρχή, η έναρξη ημερομηνίας των δεσμεύσεών τους είναι η επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων στήριξης, δηλαδή στις 5/12/2023.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι οι εν δυνάμει δικαιούχοι, με δική τους ευθύνη, από τις 5 Δεκεμβρίου 2023 έχουν την υποχρέωση τήρησης των παρακάτω δεσμεύσεων του προγράμματος:

✱ Τρίμηνη πιστοποίηση της ποιότητας του νερού (χημική και βακτηριολογική εξέταση) που καταναλώνουν οι χοίροι στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το πρώτο τρίμηνο των δεσμεύσεων αφορά το διάστημα από 5/12/2023 έως 4/3/2024, εντός του οποίου πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού.

✱ Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών (φυσικοί ή συνθετικοί ζεόλιθοι, ζύμες, βακτήρια και ένζυμα) στις ζωοτροφές για την καλύτερη προστασία της υγείας των ζώων.

✱ Αυξημένος ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε χοιρομητέρα κατά τον ομαδικό σταβλισμό. Ο συνολικός ελεύθερος χώρος δαπέδου (πυκνότητα φόρτισης δαπέδου) να είναι τουλάχιστον 2,7 m2/χοιρομητέρα. Όταν σταβλίζονται σε ομάδες 40 ή περισσότερα ζώα, ο ελεύθερος χώρος δαπέδου μπορεί να μειώνεται κατά 10%, δηλαδή να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2,43 m2/χοιρομητέρα. Η δέσμευση αφορά το διάστημα από την έναρξη μέχρι τη λήξη της αναπαραγωγικής περιόδου και συγκεκριμένα αρχίζει τέσσερις εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει μία εβδομάδα πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.

✱ Χρήση ανοσοευνουχισμού ως εναλλακτικής μεθόδου ευνουχισμού με εμβόλιο, προκειμένου να αποφεύγεται η σχετική επέμβαση ακρωτηριασμού των ζώων. Όσοι χοιροτρόφοι έχουν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης τον ανοσοευνουχισμό στους παχυνόμενους χοίρους δεσμεύονται για τη χρήση του από 5/12/2023.