Έως τις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις επιδόματος για οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα συνεχιστεί η υποβολή των αιτήσεων για την εισοδηματική ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ κάθε έτος, με πίστωση στον ενεργό λογαριασμό του δικαιούχου, εντός των δέκα πρώτων ημερολογιακών ημερών του μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της κάθε αίτησης.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

✱ Σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ετησίως.

✱ Σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.