Έως 4 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο του ΕΛΓΟ για τα προγράμματα κατάρτισης Νέων Αγροτών

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές

Προθεσμία έως και την Τρίτη 4 Ιουνίου έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων για να υποβάλουν την αίτηση ένταξής τους στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης Νέων Αγροτών.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο http://katartisi2019.elgo.gr.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

✱ Να είναι κάτοχοι πτυχίου Γεωπόνου (όλες οι ειδικότητες), ή Κτηνιάτρου, ή Δασολόγου, ή Γεωλόγου, ή Τεχνολόγου Γεωπονίας (όλες οι ειδικότητες), ή Τεχνολόγου Τροφίμων, ή Δασοπόνου, ή Πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.

✱ Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή ελεύθεροι επαγγελματίες, ή υπάλληλοι του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», ή υπάλληλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων υπουργείων, υπάλληλοι των Δήμων, ή των Περιφερειών, ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Δημοσίου Τομέα, εταιρειών, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, σωματείων – συλλόγων).

✱ Να είναι είτε εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο εισαγωγικό μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ ή μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ με διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 150 ωρών, σε συναφές πεδίο κατάρτισης ή ενεργειών απόκτησης δεξιοτήτων.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών κατά προτεραιότητα θα προτιμώνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ.