Έως τις 9 Νοεμβρίου ενστάσεις για τις πληρωμές αγροπεριβαλλοντικών μέτρων

Μέχρι και την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 θα είναι δυνατή η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία αφορά τις πληρωμές:

✱ 2ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2021 της Δράσης 10.1.1 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας».

✱ 2ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2021 της Δράσης 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού».

✱ 2ης Εκκαθάρισης των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους αιτήσεων 2021 της Δράσης 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας».

✱ 2ης Εκκαθάρισης των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους αιτήσεων 2021 της Δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας».