Έως την τελευταία ημέρα κάθε έτους τα αιτήματα για ανακατανομές βοσκήσιμων γαιών

Η τελευταία ημέρα του έτους (31 Δεκεμβρίου) ορίζεται – σύμφωνα με απόφαση Μπόλαρη – ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος για χωροταξική ανακατανομή βοσκήσιμων γαιών στις Περιφέρειες της χώρας.

Ειδικότερα, στην απόφαση με θέμα: «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συ- γκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιω- μάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» (ΦΕΚ Β΄ 2848/2016) τονίζεται ότι «η πρώτη εφαρμογή αυτής της απόφασης αφορά διορθώσεις που θα ενσωματωθούν στην κατανομή του έτους 2017», ενώ «οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016, καταβάλλονται το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2017».

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση με θέμα «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης»