ΕΠΑΛΘ 2014-2020: Παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων και μείωση της παραγωγής – για δύο μήνες ανοικτή η προκήρυξη

Δύο νέες προσκλήσεις ενεργοποιήθηκαν την Παρασκευή 16 Ιουλίου, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από αλιείς και υδατοκαλλιεργητές που έχουν υποστεί συνέπειες από την πανδημία. Και οι δύο προσκλήσεις θα παραμείνουν ενεργές έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, με την υποβολή των αιτήσεων να γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Προσωρινή παύση – Αλιεία

Η 2η πρόσκληση της δράσης του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας, όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS, και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19:

α) Μεταξύ 16ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη τα οποία έως και τη 15η Οκτωβρίου 2020 έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1990/23.09.2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

β) Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη τα οποία έως και τη 15η Οκτωβρίου 2020 δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.

Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για τη χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020 για κάθε σκάφος.

Αλιευτική δραστηριότητα

Η πιστοποίηση της άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας στη θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, διενεργείται:

α) Για τα σκάφη που φέρουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook), μέσω των δεδομένων που έχουν υποβληθεί και καταχωριστεί μέσω αυτού και τηρούνται στη βάση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.

β) Για τα σκάφη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS logbook), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο -μέχρι και 31/03/2021, για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020- από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους.

Η ενδεικτική κατανομή της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης είναι ύψους 25 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 140%.

Η ένταση ενίσχυσης της δράσης ανέρχεται στο 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του πίνακα που παρατίθεται.

Υδατοκαλλιέργειες

Η άλλη δράση ανήκει στο Μέτρο 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19», με στόχο την παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι δικαιούχοι μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

Η ενδεικτική κατανομή της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης είναι ύψους 25 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 140%. Σημειώνεται ότι και για τη δράση αυτή, η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης εκάστης πράξης. Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά πράξη προσδιορίζεται τυποποιημένα ως ακολούθως: Ενίσχυση = – Δαπάνες 2020 – {[Δαπάνες 2019 / Κύκλος Εργασιών 2019] * Κύκλος Εργασιών 2020}.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά παραγωγική εγκατάσταση δικαιούχου-επιχείρησης διαμορφώνεται ως εξής:

Μονάδες εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων: 900 ευρώ/τόνο ονομαστικής δυναμικότητας.

Μονάδες εκτροφής ειδών γλυκέων υδάτων: 700 ευρώ/τόνο ονομαστικής δυναμικότητας.

Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας:150 ευρώ/τόνο ονομαστικής δυναμικότητας.

 

Μηχανότρατες

Γρι-γρι

Αλιευτικά Μεγάλων Πελαγικών Ειδών

Σκάφη Παράκτιας
Αλιείας

Μηνιαία αποζημίωση (ευρώ/GT)

189,33

343,58

450,50

267,75

Ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση (ευρώ)

10.000

8.000

4.000

900

Μέγιστη μηνιαία αποζημίωση (ευρώ)

24.000

24.000

15.000

4.500

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021