Στο ΕΠΑλΘ η «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Υπεγράφη, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 3η Πρόσκληση «Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡO 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», στο ΕΠΑλθ 2014-2020, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 18.790.264,40 . 

Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ανά Μέτρο, έχει ως εξής:

ΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

3.4.4

18.790.264,40 €

18.790.264,40 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

 

18.790.264,40 €

18.790.264,40 €

 

Τα στοιχεία των Πράξεων που εντάσσονται στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 5, Μέτρο 3.4.4 περιλαμβάνονται στον πίνακα του Παραρτήματος.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 18.790.264,40 € και έχει τα παρακάτω στοιχεία: 

ΚΩΔ. ΣΑ

ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ (ΚΩΔ. Εναρίθμου)

Ενεργός Ενάριθμος

(που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)

Πρόταση εγγραφής

Δημόσια Δαπάνη

Ε086/1

2022ΣΕ08610045

ΟΧΙ

Νέο Έργο ΠΔΕ

18.790.264,40

 

 

 

 

 

 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στην Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης.