Επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα

Θέμα ημερών είναι η υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθοριστεί το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «ΥΧ», δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το κείμενο που είχε τεθεί σε διαβούλευση, αν και ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, ώστε οι επενδύσεις να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για τις επενδύσεις, πρέπει να:

1. Τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινήτων, στα οποία εγκαθίστανται μόνιμα επενδύσεις.

Όταν αντικείμενο της αίτησης ενίσχυσης είναι επενδύσεις, οι οποίες εγκαθίστανται μόνιμα επί αγροτεμαχίου ή ενσωματώνονται εντός γεωργικών κατασκευών, απαιτείται, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, η ύπαρξη της νόμιμης κατοχής του ακινήτου επί του οποίου αυτές χωροθετούνται.

Συγκεκριμένα, απαιτείται το ακίνητο να είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή παραχωρημένο. Η διάρκεια μίσθωσης ή παραχώρησης υπολογίζεται από ημερομηνία που θα οριστεί στην πρόσκληση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη της περιόδου τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων.

Πάντως, για κάποιες κατηγορίες δαπανών, όπως γεωτρήσεις, γεωργικές κατασκευές (αντλιοστάσιο, δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους), και εξοπλισμό, που ενσωματώνεται σε γεωργικές εγκαταστάσεις και κατασκευές, η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης/παραχώρησης ακινήτου ορίζεται στα 12 έτη.

Η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής δεν απαιτείται στην περίπτωση που το κόστος της επένδυσης είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.

2. Έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης.

Ο υποψήφιος οφείλει να τεκμηριώσει το εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδύσεων ως προς τη δαπάνη, η οποία αντιστοιχεί στην εμπορική αξία της επένδυσης και πραγματικά καταβάλλεται προς τον προμηθευτή. Η τεκμηρίωση γίνεται με την προσκόμιση εμπορικών τιμοκαταλόγων, προσφορών, προμετρήσεων ή προϋπολογισμών έργου τυποποιημένων ή ad hoc, ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης.

Η Υπουργική Απόφαση θα αναφέρει το εύλογο κόστος υλοποίησης ορισμένων επενδύσεων σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές τους και όχι η επιλεξιμότητα αυτών. Για τις επενδύσεις αυτές, η επιλέξιμη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τιμές που θα αναγράφονται.

Επενδύσεις απλής αντικατάστασης

Με τις επενδύσεις αυτές απλώς αντικαθίσταται υφιστάμενη κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμός ή μέρη αυτών, από νέα κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμό ή μέρη αυτών χωρίς, κατά την ολοκλήρωση, να μεταβάλλεται σημαντικά η διαδικασία του κύκλου παραγωγής ή η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ή χωρίς να αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα κατά τουλάχιστον 25% ή, προκειμένου για συλλογικές επενδύσεις, χωρίς να αυξάνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τουλάχιστον 25%.

Η αντικατάσταση είναι επιλέξιμη κατά το ποσό το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση, από τη σχετική αιτούμενη δαπάνη, της απόσβεσης που υπολογίζεται για τα έτη τα οποία η ηλικία του προς αντικατάσταση κατασκευής μηχανήματος ή εξοπλισμού υπολείπεται από τα έτη παλαιότητας που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν το 20% των συνολικών ετών.

Διάρκεια απόσβεσης του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης, του συντελεστή ετήσιας σταθερής απόσβεσης που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας και για το αν και πόσα έτη πριν από την ολοκλήρωση των ετών απόσβεσης μπορεί να αντικατασταθεί μία επένδυση από μία νέα, ώστε να απομένει έως και το 20% των ετών απόσβεσης:

Κατηγορία του στοιχείου ενεργητικού της εκμετάλλευσης Περίοδος απλής
αντικατάστασης
Συντελεστής
απόσβεσης/έτος
Αντικατάσταση με μείωση
της δαπάνης (έτη απόσβεσης που απομένουν ≤ 20%)
Γεωργικές κατασκευές (αντλιοστάσιο, δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές
ή επιχώσεις φυσικού εδάφους)
30 3,33% 6
Γεωτρήσεις 25 4,00% 5
Αντλίες 20 5,00% 4
Ηλεκτρογεννήτριες και μηχανολογικός εξοπλισμός
επαναχρησιμοποίησης υδάτων
12 8,33% 2
Αρδευτικά συστήματα (αφορά αντικατάσταση
από ιδίου τύπου αρδευτικό σύστημα)
8 12,50% 2
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 5 20,00% 1
Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10 10% 2

Εφόσον ο υποψήφιος δεν προσδιορίζει τα αναπόσβεστα έτη,
η αιτούμενη δαπάνη απομειώνεται κατά 70%.