Επιβεβαίωση της «ΥΧ»: Τα 15 μέτρα που προκηρύσσονται την περίοδο 2021-2022

Τον κατάλογο των μέτρων που πρόκειται να ενεργοποιήσει το ΥΠΑΑΤ κατά την μεταβατική περίοδο 2021-2022 περιλαμβάνει η 9η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-20, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «ΥΧ». Πρόκειται για τα μέτρα που αιτείται από την Κομισιόν να ενεργοποιήσει η Ελλάδα αξιοποιώντας τόσο τα κονδύλια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για τα έτη 2021 – 2022, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ περίπου όσο και του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης (EURI) ύψους άνω των 365 εκατ. ευρώ.

Σχέδια Βελτίωσης, Μείωση της Ρύπανσης του Νερού, Βιολογικά, Εγκατάσταση Νέων Αγροτών, Δασώσεις, Ευζωία των Ζώων, Μικροπιστώσεις και Εργαλείο Διαχείρισης Κινδύνου βρίσκονται ανάμεσα στα 15 μέτρα που επεξεργάζονται προς ενεργοποίηση.  

Ακολουθούν οι δράσεις και τα μέτρα που αναμένεται να προκηρυχθούν, όπως περιλαμβάνονται στην 9η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014 – 2020, και αφορούν τη διάθεση μόνο των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Πόροι Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για τα έτη 2021-2022 (1.237.131.566€ Κοινοτική Συμμετοχή) και 191.142.997€ από μεταφορά πόρων από τον Πυλώνα Ι στο ΠΑΑ 2014-2022:

  • Μ3.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων», με στόχευση το σύστημα ποιότητας AGRO 2 (1,2) «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» και ειδικότερα για το βαμβάκι με επιπλέον κατανομή ενωσιακών πόρων, που ανέρχονται στα 32,5 εκατ. ευρώ.

Μ4.3.1 σχετικά με την υλοποίηση νέων ή τον εκσυγχρονισμό παλαιών μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων, σύμφωνα με την οδηγία για τα νερά, τα οποία έχουν την ωριμότητα να ολοκληρωθούν έως το 2025, με δυνητική κεντρική διαχείριση της νέας πρόσκλησης για πιο άμεση και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων. Η επιπλέον κατανομή των ενωσιακών πόρων στο υπομέτρο ανέρχεται στα 32,1 εκατ. ευρώ.  

Μ4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με ενδεχόμενη κεντρική διαχείριση της νέας πρόσκλησης για πιο άμεση και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων. Η επιπλέον κατανομή των ενωσιακών πόρων στο υπομέτρο ανέρχεται περίπου στα 34,5 εκατ. ευρώ.

M5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο», σχετικά με νέες δαπάνες για ενεργητική προστασία από το χαλάζι, με επίγεια μέσα σποράς νεφών, με κατανομή επιπλέον πόρων 6 εκατ. ευρώ ενωσιακής κατανομή. Δικαιούχος θα είναι ο ΕΛΓΑ με τη μέθοδο αυτεπιστασίας, λόγω αρμοδιότητας.

Μ5.2 «Στήριξη για επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και από καταστροφικά συμβάντα», σχετικά με την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού, κυρίως από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, με κατανομή πόρων ύψους 33,6 εκατ. ευρώ.  

Μ6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς». Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης αναθεωρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του υπομέτρου, όπως για παράδειγμα το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης που θα πρέπει να έχουν), τα κριτήρια επιλογής (στρατηγικές επιλογές προτεραιοποίησης νέων γεωργών), το ύψος ενίσχυσης αυτών, κ.λπ. Η κατανομή των επιπλέον ενωσιακών πόρων για το υπομέτρο Μ6.1 ανέρχεται περίπου στα 360,3 εκ. ευρώ.

Μ8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων», με πληρωμή αυτών έως το 2025 και συνέχιση αυτού ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο, έως την ολοκλήρωση της 12ετίας. Το υπομέτρο Μ8.1 επανασχεδιάζεται και επαναυποβάλλεται εκ νέου. Οι ενωσιακοί πόροι, που προβλέπονται για τις νέες δεσμεύσεις δάσωσης, ανέρχεται στα 69 εκατ. ευρώ.

Μ11.2 «Διατήρηση Βιολογικής Γεωργίας» με στόχο νέα προκήρυξη διατήρησης βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας, με επιπλέον ενωσιακούς πόρους ύψους εκ. 400,5 ευρώ και πρόβλεψη για τη συμπερίληψη στο μέτρο νέων καλλιεργειών (για παράδειγμα κηπευτικά) ή εκτροφών (μελισσοκομία), οι οποίες διατηρούν το βιολογικό τρόπο παραγωγής/εκτροφής (η παραγωγή/εκτροφή ήταν βιολογική ανεξάρτητα ενίσχυσης ή όχι από το ΠΑΑ). Η πρόταση αφορά σε δεσμεύσεις διετούς διάρκειας.

Μ13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (εξισωτική αποζημίωση). Αφορά σε επιπλέον ενωσιακούς πόρους (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μεταφέρονται από τον Πυλώνα Ι στο ΠΑΑ 2014- 2022), ύψους περίπου 366,5 εκατ. ευρώ και αφορά στην ενίσχυση και των τριών υπομέτρων, συμπεριλαμβανομένης και της κανονιστικής δυνατότητας για ενίσχυση έως 25 ευρώ/εκτάριο, των περιοχών που δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτές με φυσικούς περιορισμούς, για τα έτη εφαρμογής 2021 και 2022.

Μ14 «Ευζωία των ζώων» με επανυποβολή επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου του Μέτρου και ενωσιακούς πόρους 33,5 εκατ. ευρώ. Το μέτρο επανυποβάλλεται με την αντικατάσταση του «Κτηνιάτρου εκτροφής» από ιδιώτες κτηνιάτρους. Το μέτρο αφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, που ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα/πρωτόκολλα (Welfare Quality®, 2009). Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις που κατηγοριοποιούνται στις τέσσερεις κατηγορίες: (α) Διατροφή, (β) Σταβλισμό, (γ) Υγεία και (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.

Μ19 «CLLD- LEADER», με κατανομή επιπλέον ενωσιακών πόρων, που ανέρχονται περίπου στα 59,5 εκατ. ευρώ και αφορά σε: α) νέες προσκλήσεις του υπομέτρου Μ19.2 τοπικών προγραμμάτων που παρουσιάζουν δυναμική, β) επιπλέον δαπάνες λειτουργίας των ΟΤΔ για τα έτη 2021 και 2022, γ) δαπάνες προετοιμασίας των νέων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για την περίοδο 2023-2027, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ.

Με πόρους από το «Μέσο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»:

Μ4.1.5 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, που προάγουν την απόδοση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής», με ενωσιακή κατανομή 180 εκατ. ευρώ. Προτείνεται καινούργια δράση με στοιχεία επιλεξιμότητας και επιλογής, τα οποία θα εξυπηρετούν την στόχευση του Ταμείου και την εθνική πολιτική.

 – Μ4.14 και Μ4.2.4 Χρηματοδοτικά εργαλεία / Μικρο-πιστώσεις, με ενωσιακή κατανομή 21,5 εκατ. ευρώ, τόσο για δικαιούχους της ανωτέρω νέας δράσης Μ4.1.5, όσο και για μη δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2022.

Μ10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», με ενωσιακή κατανομή 150 εκατ. ευρώ, για νέα πρόσκληση με διετείς δεσμεύσεις.

Μ17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος» : Νέα πιλοτική δράση σε παραγωγούς ή/και ομάδα/ες παραγωγών, με ενωσιακή κατανομή 9,5 εκατ. ευρώ.

Αντίστροφη μέτρηση για τις προκηρύξεις – Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά μέτρο και δράση