Επιβεβαίωση «YΧ»: Μόνιμη η απαλλαγή των αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος

Οριστικό… τέλος στο τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος βάζει η κυβέρνηση με νομοθετική παρέμβαση, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικά ρεπορτάζ του ypaithros.gr και της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την ελάχιστη φορολογία των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρήσεων, η απαλλαγή των αγροτών του κανονικού καθεστώτος (σ.σ. οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος απαλλάσσονταν ούτως ή άλλως) καθώς και των αλιέων της παράκτιας αλιείας από το τέλος επιτηδεύματος καθίσταται μόνιμη.

Αναλυτικά, το Άρθρο 3 της τροπολογίας αναφέρει τα εξής:

«Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείαςΤροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α 152), περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος τροποποιείται, ώστε η προβλεπόμενη εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος να αφορά κάθε φορολογικό έτος μετά το 2019, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες, μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το Φορολογικό έτος, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2.

Για τα φορολογικά έτη 2019 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων».

Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετικές παρεμβάσεις που είχαν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια, εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση καταβολής για τα φορολογικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 οι αγρότες για τους οποίους είχαν παρέλθει τα πρώτα πέντε χρόνια από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης στο κανονικό καθεστώς. Η ίδια εξαίρεση ίσχυσε και για τους αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται, ατομικά ή με τη μορφή συμπλοιοκτησίας/κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρα, μεταξύ καθέτων.