ΕΠΑλΘ 2014-2020: Έρχονται 9 επιπλέον μέτρα για αλιείς και υδατοκαλλιεργητές

 • Παραγωγικές επενδύσεις, καινοτομία, οργανώσεις παραγωγών, εμπορία στις προτεραιότητες της νέας χρονιάς
 • Η πορεία του προγράμματος στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Παρακολούθησης

Με θετικά συμπεράσματα για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης που συνεδρίασε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 19 μέτρα και στο προσεχές διάστημα πρόκειται να ενεργοποιηθούν άλλα 9, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 66 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό ενεργοποίησης του προγράμματος να ανέλθει σε περίπου 83%.

Αναλυτικά, πρόκειται για τα:

 1. Μέτρο 3.1.6 «Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος». Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ, θα δοθεί στήριξη για επενδύσεις που θα συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως επενδύσεις επί του σκάφους, αλιευτικός τουρισμός, εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες αλιείας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την αλιεία.
 2. Μέτρο 6.1.15 «Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών». Το μέτρο αφορά την στήριξη επενδύσεων:
 • σε εξοπλισμό που βελτιώνει την επιλεκτικότητα μεγέθους ή είδους των αλιευτικών εργαλείων,
 • επί του σκάφους ή σε εξοπλισμό εξάλειψης των απορρίψεων, μειώνοντας τα ανεπιθύμητα αλιεύματα εμπορικών αποθεμάτων ή διαχείρισης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων προς εκφόρτωση,
 • σε εξοπλισμό που περιορίζει και, όπου είναι δυνατό, εξαλείφει τις φυσικές και βιολογικές επιπτώσεις της αλιείας στο οικοσύστημα ή τον θαλάσσιο βυθό,
 • σε εξοπλισμό για την προστασία των εργαλείων και των αλιευμάτων από προστατευόμενα θηλαστικά και πτηνά, υπό όρους.
 1. Μέτρο 3.2.13 «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας». Με στόχο την διασφάλιση του εισοδήματος των υδατοκαλλιεργητών, το μέτρο αφορά στην ασφάλιση των αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας για την κάλυψη των οικονομικών ζημιών που οφείλονται τουλάχιστον σε μία από τις ακόλουθες αιτίες: φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, αιφνίδιες μεταβολές της ποιότητας και της ποσότητας του νερού για τις οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση, ασθένειες της υδατοκαλλιέργειας, βλάβη ή καταστροφή των εγκαταστάσεων παραγωγής για τις οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση.
 2. Μέτρο 3.4.1 «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας». Το μέτρο αφορά στην ετήσια οικονομική ενίσχυση οργανώσεων παραγωγών για την κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων παραγωγής και εμπορίας. Ένα σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα παραγωγής για αλιευόμενα ή εκτρεφόμενα είδη, στρατηγική εμπορίας για την προσαρμογή της ποσότητας, της ποιότητας και της παρουσίασης της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, κα.
 3. Μέτρο 3.4.3 «Μέτρα εμπορίας». Στόχος του μέτρου είναι η σύσταση οργανώσεων παραγωγών, η αναζήτηση νέων αγορών και η βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας, η συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, η κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η διοργάνωση εκστρατειών προώθησης κα.
 4. Μέτρο 3.1.12 «Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα». Πρόκειται, όπως έχει προαναγγείλει η «ΥΧ» σε προηγούμενο δημοσίευμά της, για την σύσταση και λειτουργία Ταμείου με στόχο την καταβολή αποζημιώσεων σε αλιείς.
 5. Μέτρο 6.1.16 «Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων». Το μέτρο αφορά στην ανάπτυξη ή στην εισαγωγή νέων τεχνικών ή οργανωτικών γνώσεων για να μειωθούν οι επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
 6. Μέτρο 6.1.18 «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων». Το μέτρο αφορά στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων.
 7. Μέτρο 6.6.1 «Έλεγχος κι επιβολή». Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού στηρίζεται μεταξύ άλλων:
 • Η αγορά, εγκατάσταση και/ή ανάπτυξη τεχνολογίας συστημάτων εντοπισμού σκαφών (VDS), συστημάτων τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV), και δικτύων ΤΠ.
 • Η ανάπτυξη, αγορά και εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου υλικού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 • Η αγορά άλλων ελεγκτικών μέσων, όπως συσκευών για τον υπολογισμό της ισχύος του κινητήρα και του εξοπλισμού ζύγισης
 • Αλλά και μία σειρά δράσεων που αφορά σε δραστηριότητες ελέγχου από την δημόσια αρχή, όπως για παράδειγμα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγής προσωπικού επιφορτισμένου με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Πρόοδος

Με συνολικό προϋπολογισμό 523.406.309 ευρώ δημόσιας δαπάνης, η ενεργοποίηση του ΕΠΑΛΘ, μέσω προσκλήσεων για τα 19 μέτρα, ανήλθε σε ποσοστό 67,07%, που αντιστοιχεί σε 349.591.994 ευρώ. Όσον αφορά στις νομικές δεσμεύσεις, η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων, ανήλθε στο 56,13% (292.566.607 ευρώ), ενώ οι πληρωμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2018 στο 9,93% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.