Επιβεβαίωση της «ΥΧ»: Πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Από το απόγευμα της Παρασκευής 18/5 διαθέσιμα στα ΑΤΜ

Καταβλήθηκαν σήμερα Παρασκευή 18/5 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενισχύσεις συνολικού ύψους 116.190.590 ευρώ όπως είχε προανναγείλει η «ΥΧ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταβάλλονται για πρώτη φορά για τις αιτήσεις 2017 οι ακόλουθες συνδεδεμένες ενισχύσεις και ενισχύσεις στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους:

 • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση ύψους
  3.822.347 ευρώ σε 4.669 δικαιούχους
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ύψους
  3.659.151 ευρώ σε 5.043 δικαιούχους
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια ρυζιού ύψους 7.339.478 ευρώ σε
  4.371 δικαιούχους
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά ύψους 2.748.659
  ευρώ σε 2.034 δικαιούχους. Kατά την επεξεργασία της πληρωμής παρατηρήθηκε
  υπέρβαση της επιλέξιμης έκτασης προς ενίσχυση και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα
  προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Καν. 1307/2013 και 73 του Καν. 640/2014,
  εφαρμόστηκε γραμμική μείωση της ήδη καθορισθείσας τιμής προς αποφυγή
  υπέρβασης του δημοσιονομικού ορίου. Η υπέρβαση οφείλεται στην αύξηση των
  επιλέξιμων εκτάσεων λόγω: (i) έγκρισης αιτημάτων ανωτέρας βίας, (ii)
  ενσωμάτωσης των πορισμάτων του ΕΛΓΑ για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
  που επηρέασαν σημαντικά τη γεωργική παραγωγή και (iii) συνυπολογισμού
  εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν με αγορά σπόρων προηγούμενων ετών (πολυετείς
  καλλιέργειες)
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων ύψους 162.023 ευρώ
  σε 58 δικαιούχους
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βοείου κρέατος ύψους 33.399.713 ευρώ σε
  8.032 δικαιούχους
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος ύψους
  48.399.500 ευρώ σε 39.720 δικαιούχους
 • Ενίσχυση για την καλλιέργεια δαμάσκηνων Σκοπέλου ύψους 16.606 ευρώ σε 60
  δικαιούχους

Επίσης, καταβάλλονται πληρωμές μετά τη συμπληρωματική κατανομή δικαιωμάτων
εθνικού αποθέματος έτους 2017 σε περίπου 14.500. Οι πληρωμές αυτές αφορούν σε:
βασική ενίσχυση ύψους 9.304.028 ευρώ, (ii) ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείςγια το κλίμα και το περιβάλλον (πράσινη ενίσχυση) ύψους 4.664.246 ευρώ και (iii) ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 1.193.806 ευρώ, (iv) ειδική ενίσχυση βάμβακος ύψους 1.381.554 ευρώ, (v) λοιπές συνδεδεμένες ενισχύσεις που δεν αναφέρονται ανωτέρω συνολικού ύψους 93.909 ευρώ και (vi) λοιπές ενισχύσεις των μικρών νησιών Αιγαίου που δεν αναφέρονται ανωτέρω, συνολικού ύψους 5.566 ευρώ.

Στο σημείο αυτό, ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι τις επόμενες μέρες θα
χορηγηθούν οι ενισχύσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας βάσει της παρ. 4 του Άρθρου 52 του Καν. 1307/2013, συνολικού ποσού 3.380.000 ευρώ.

Τέλος, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι ενισχύσεις για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους
που εκκρεμούν αναφορικά με τις αιτήσεις 2017 (μαστίχα Χίου, γάλα με προορισμό την
παραγωγή τυριού και αμπελώνες για παραγωγή οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ) καθώς και τυχόν
υπόλοιπα για τις ενισχύσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, θα καταβληθούν το αργότερο έως
την 30η Ιουνίου 2018.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο οργανισμός στις 17/5/2018