Εργαλεία για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της συμβουλευτικής

Με θέμα τη Βιοοικονομία και την κλιματική αλλαγή στις αγροτικές περιοχές, γεωργικοί σύμβουλοι, ερευνητικά κέντρα και εθνικοί οργανισμοί αντάλλαξαν απόψεις μέσω του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη.

Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν το γεγονός ότι χρειάζεται η παροχή δεδομένων στους αγρότες σχετικά με τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή θα λειτουργήσει συμβουλευτικά για την εφαρμογή πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, καθώς οι αγρότες θα μπορέσουν, με τη σωστή καθοδήγηση, να αναγνωρίσουν τις πρακτικές που επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων, αγροτικά δίκτυα και οργανισμοί παρουσίασαν τις δράσεις του Δικτύου προς την κατεύθυνση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Το ίδρυμα Lake Constance στη Γερμανία, για παράδειγμα, βοηθά τους αγρότες να εφαρμόζουν δράσεις μείωσης του κλιματικού αντικτύπου με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιούν ένα εργαλείο αξιολόγησης ολόκληρου του αγροκτήματος, το ACCTool, που αναπτύχθηκε μέσω ενός έργου στο πλαίσιο του LIFE+. Σκοπός είναι η αντιπροσωπευτική παρακολούθηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την καταγραφή των πρακτικών και την εύρεση πιο περιβαλλοντικών δράσεων στο χωράφι.

Επίσης, ο Ισπανικός Οργανισμός Τυποποίησης (UNE) παρουσίασε το έργο συνεργασίας της EIP-AGRI, CARBOCERT. Το έργο σχεδιάζει και δοκιμάζει συστήματα πιστοποίησης για τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος που επιτυγχάνεται με επιλεγμένες γεωργικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες μεσογειακές καλλιέργειες. Το έργο θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στους αγρότες και θα θεσπίσει ένα σύστημα πιστοποίησης για επιλεγμένες πρακτικές διαχείρισης γης.