Εργάτες γης: Σε εξέλιξη το σχέδιο δράσης της Eυρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

Στα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την απασχόληση του μεταναστευτικού, εργατικού δυναμικού εποχικών εργατών, αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA). Όπως αναφέρεται σε αυτήν, η βασικότερη κατηγορία αυτού του εργατικού δυναμικού που μεταναστεύει από τη χώρα διαμονής στη χώρα εργασίας και καλείται να εργαστεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι οι εργαζόμενοι στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Με σκοπό την επίλυση των ανωτέρω, διεξήχθη στις 25/3 διαδικτυακό σεμινάριο με συμμετέχοντες εκπροσώπους 20 αρμόδιων εθνικών αρχών, με έμφαση στους εποχικά εργαζόμενους, όπως οι εργάτες γης.

Η έκθεση αναφέρεται και στις δύο όψεις του ίδιου ζητήματος, δηλαδή στα προβλήματα, που από τη μία αντιμετωπίζουν οι εποχικά εργαζόμενοι, αλλά και στις αντιξοότητες που καλούνται να ξεπεράσουν οι εργοδότες τους, όπως είναι οι αγρότες, στην περίπτωση των εργατών γης, καθώς και οι αγροδιατροφικές επιχειρήσεις.

 

Σε ό,τι αφορά τους εργάτες, τα κύρια προβλήματα είναι:

α) Έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης για τα δικαιώματά τους,

β) Έλλειψη μηχανισμών υποβοήθησης και υποστήριξής τους στις χώρες εργασίας τους,

γ) Πιθανά φαινόμενα εκμετάλλευσης από τους εργοδότες τους και

δ) Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία τους και κακές συνθήκες διαβίωσης στον τόπο εργασίας τους.

Στον αντίποδα, η εργοδοσία αντιμετωπίζει:

α) Δυσκολίες στην προσέλκυση και απασχόληση εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού και

β) Αθέμιτο ανταγωνισμό από άλλους εργοδότες που ενθαρρύνουν την αδήλωτη εργασία.

Στη συνέχεια, η ELA παραθέτει το εν εξελίξει πλάνο της, ξεκινώντας από την άνοιξη του 2021 για τη βελτίωση και την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εποχική απασχόληση.