Έργο άρδευσης ύψους 4,6 εκατ. ευρώ προωθεί το ΥΠΑΑΤ στη Θεσσαλονίκη

Αρδευτικό έργο για το αρδευτικό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 4.609.191,60 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προωθεί το Υ.Π.Α.Α.Τ.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «στην προέγκριση της διακήρυξης με την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του 1ου υποέργου: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που είναι ενταγμένo στο Μέτρο 4, υπομέτρο 4.3, δράση 1 με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011438137 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησε η Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υ.Π.Α.Α.Τ., ύστερα από οδηγίες του Υπουργού κ. Γεωργίου Γεωργαντά και του Υφυπουργού κ. Γεωργίου Στύλιου.

Με την υλοποίηση του έργου: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», θα αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών άρδευσης εξασφαλίζοντας:

  • Επάρκεια Ποσότητας νερού
  • Επαρκή Πίεση νερού
  • Βέλτιστη Ποιότητα νερού

Επίσης, θα διασφαλιστεί η απαιτούμενη παροχή, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και μεγιστοποιώντας τη σωστή διαχείριση του νερού.

Το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 27 Τοπικών Σταθμών Άρδευσης (ΤΣΑ) και 93 Σημείων Μέτρησης Παροχής (κλειστού) Αγωγού (ΣΜΠΑ) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ. Μέσω των σταθμών αυτών θα υπάρχει παρακολούθηση των απωλειών του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία της, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω το κόστος σπατάλης νερού.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου στη ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ. Στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου και των ηλεκτρονικών υδροστομίων σε μία ενιαία βάση λήψης των σημάτων.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο τηλεμετρικών Αγρο-μετεωρολογικών Σταθμών δικτύου με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από τη συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας και κυρίως στον τομέα της άρδευσης για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 407 ηλεκτρονικών υδροστομίων που θα καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υδροστομίων του δικτύου άρδευσης για την ακριβή μέτρηση κάθε υδροληψίας.
  • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος, καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας στην λειτουργία, στη συντήρηση, στις επισκευές και στην τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας, καθώς και εφοδιασμός του με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Η ανακοίνωση για την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου θα γίνει εντός του Μαρτίου 2022.

Το έργο Χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014 – 2020), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Η υλοποίηση του Π.Α.Α. με τη σύσταση της νέας Γενικής Γραμματείας και τις νέες οδηγίες που δόθηκαν από τον Υπουργό Γεώργιο Γεωργαντά και τον αρμόδιο Υφυπουργό  Γεώργιο Στύλιο επιταχύνεται.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής Περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών».