Νέο LEADER: Έρχεται η πρόσκληση για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης

✱ Στα 2,6 εκατ. ευρώ το ελάχιστο ποσό για κάθε τοπικό πρόγραμμα ✱ Ποια προγράμματα θα λάβουν επιπλέον χρήματα

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης και των τοπικών στρατηγικών τους σχεδίων.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρικά σχήματα ως φορείς σχεδιασμού στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER, βάσει των οποίων θα προτείνεται και η σύσταση των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), οι οποίες είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος.

Περιοχές εφαρμογής

Οι προτεινόμενες αγροτικές περιοχές εφαρμογής πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

✱ Να προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «εκ των κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης και να αποτελούν προϊόν διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής, αλλά και με τον τοπικό πληθυσμό.

✱ Ο μόνιμος πληθυσμός της κάθε περιοχής παρέμβασης να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 – 150.000 κατοίκους.

Ειδικότερα, θα επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής, οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER.

Δημόσια δαπάνη

Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 236.147.059 ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ είναι κοινοτική συμμετοχή και 36.147.059 ευρώ εθνική συμμετοχή. Η συνολική δημόσια δαπάνη του κάθε προτεινόμενου προγράμματος τοπικής ανάπτυξης είναι συνάρτηση του τοπικού πληθυσμού, της ορεινότητας της προτεινόμενης περιοχής, της βαθμολογίας που θα λάβει η πρόταση του υποψήφιου φορέα, καθώς και της ρεαλιστικότητας της προτεινόμενης πρότασης και των προτεινόμενων υποπαρεμβάσεων.

Αναλυτικότερα, κάθε τοπικό πρόγραμμα θα λάβει το ποσό των 2.600.000 ευρώ ως ελάχιστο ποσό για την υλοποίηση ενός τοπικού προγράμματος. Επιπλέον του ποσού αυτού, κάθε τοπικό πρόγραμμα μπορεί να λάβει προσαυξήσεις με βάση τον μόνιμο πληθυσμό, το ποσοστό των ορεινών Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης και την τελική βαθμολογία της υποβληθείσας πρότασης.

Υποπαρεμβάσεις

Οι υποπαρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των τοπικών στρατηγικών, είναι:

Κατηγορία 1: Ενδυνάμωση τοπικής οικονομίας. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 300.000 ευρώ, με εξαίρεση την υποπαρέμβαση 1.1 «Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων», όπου ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 400.000 ευρώ. Ο μέγιστος προϋπολογισμός άυλων πράξεων μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 40.000 ευρώ.

1.1: Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

1.2: Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων.

1.3: Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα.

1.4: Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση.

1.5: Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου.

1.6: Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

1.7: Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας

Κατηγορία 2: Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 20.000 ευρώ και η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100%. Στο πλαίσιο της παρούσας υποπαρέμβασης επιλέξιμη είναι και η επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Κατηγορία 3: Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 400.000 ευρώ ή των 20.000 ευρώ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων και η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για μη παραγωγικές επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

3.1: Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.).

3.2: Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών.

Κατηγορία 4: Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων και η ένταση ενίσχυσης είναι όπως στην κατηγορία 3.

4.1: Έργα υποδομών μικρής κλίμακας.

4.2: Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας.

Κατηγορία 5: Διατήρηση και βελτίωση πολιτιστικών στοιχείων.

5.1: Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων της υποπαρέμβασης αυτής δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 20.000 ευρώ και η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 75%.

5.2: Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατηγορία 6: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων και η ένταση ενίσχυσης είναι ίδια με την κατηγορία 3.

6.1: Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, με σκοπό την ανάδειξη αυτών.

6.2: Έργα πράσινων υποδομών (green infrastructure) για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές

Κατηγορία 7: Δικτύωση και συνεργασία. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων δεν μπορεί να ανέλθει άνω των 40.000 ευρώ για ενέργειες που αφορούν αποκλειστικά τη σύσταση και λειτουργία του συνεργατικού σχήματος, καθώς και την προετοιμασία του σχεδίου δράσης, και η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 90% για την υποπαρέμβαση «Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων» και έως το 100% για τις λοιπές υπο-παρεμβάσεις, δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού και του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Κατηγορία 8: Διατοπική και διακρατική συνεργασία. Σχέδια διατοπικής συνεργασίας (8.1) και διακρατικής συνεργασίας (8.2).

Κατηγορία 9: Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού.