ΕΣΠΑ 2021-2027: Με αυξηµένο προϋπολογισµό οι περιφέρειες για τα επιχειρησιακά τους προγράµµατα

Στα 455 εκατ. ευρώ τα κονδύλια για Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα

Συνολικά 22 προγράμματα, 13 περιφερειακά, 8 τομεακά, καθώς και το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας, περιλαμβάνει το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο – ΕΣΠΑ 2021-2027, ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Από το εν λόγω ποσό, τα 20,9 δισ. ευρώ είναι η κοινοτική συνδρομή και τα 5,3 δισ. ευρώ η εθνική συνεισφορά.

Πρόκειται για το πρώτο Εταιρικό Σύμφωνο κράτους-μέλους που εγκρίθηκε από την Κομισιόν, η οποία αναφέρει πως «θα υποστηρίξει βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός νέου ανταγωνιστικού και καινοτόμου μοντέλου ανάπτυξης, προσανατολισμένου στις εξαγωγές, για την Ελλάδα».

Περιφερειακά προγράμματα

Τα 13 περιφερειακά προγράμματα, τα οποία συνδυάζουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αντιστοιχούν σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 8,1 δισ. ευρώ, αυξημένο σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Τα περισσότερα κονδύλια κατανέμονται στην Περιφέρεια Αττικής (1,6 δισ. ευρώ περίπου) και ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1,4 δισ. ευρώ περίπου). Πρόκειται για τις δύο περιφέρειες που λαμβάνουν πάνω από 1 δισ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τρίτη κατά σειρά περιφέρεια που λαμβάνει περισσότερα χρήματα είναι της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με 639 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας με 628 εκατ. ευρώ, Κρήτης με 565 εκατ. ευρώ και Θεσσαλίας με 554 ευρώ. Από 426 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στα περιφερειακά προγράμματα της Ηπείρου και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιστοιχούν 410 εκατ. ευρώ. Στα 394 εκατ. ευρώ ανέρχεται η κατανομή για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, άλλα τόσα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Ιονίου το ποσό ανέρχεται σε 288 εκατ. ευρώ. Στην τελευταία θέση και πάλι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 285 εκατ. ευρώ.

Οι στρατηγικοί στόχοι των περιφερειακών προγραμμάτων επικεντρώνονται στα εξής:

✱ Ενίσχυση και διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας (π.χ. ψηφιακή επιχειρηματικότητα, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ΜμΕ κ.ά.).

✱ Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. εκσυγχρονισμός, βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής και κτηριακών εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, υποδομές φροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ΑμεΑ, διασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, παρεμβάσεις για αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κ.ά.).

✱ Προώθηση της αειφορίας, της ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων – Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (π.χ. δράσεις αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας δημόσιου κτηριακού αποθέματος, έργα προστασίας από την κλιματική αλλαγή και διαχείρισης καταστροφών, δράσεις ενίσχυσης υδρευτικών αναγκών & μείωσης απωλειών ύδατος κ.ά.).

✱ Ενίσχυση της κινητικότητας (π.χ. συμπλήρωση/αναβάθμιση οδικού δικτύου).

✱ Στήριξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης (π.χ. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Σχέδια Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων).

✱ Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Αλιεία

Με προϋπολογισμό ύψους 455 εκατ. ευρώ, για το πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» αναμένεται να προωθηθούν δράσεις:

✱ Ορθολογικής διαχείρισης αποθεμάτων και αντιμετώπισης της υπεραλίευσης.

✱ Στήριξης κατά προτεραιότητα της μικρής παράκτιας αλιείας, του αποτελεσματικού ελέγχου της αλιείας και της αξιοπιστίας των δεδομένων, προστασίας και αποκατάστασης υδρόβιων οικοσυστημάτων.

✱ Βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την προώθηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

✱ Υποστήριξης της Θαλάσσιας Επιτήρησης και του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE) και της Βιώσιμης Γαλάζιας Οικονομίας που υπηρετούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια και στη ναυτιλιακή πολιτική.

Το 35% των πόρων του ΕΤΘΑΥ θα διατεθεί σε δράσεις για το κλίμα.

Τομεακά-εθνικά προγράμματα

Τα οκτώ τομεακά προγράμματα, με προϋπολογισμό ύψους 17,6 δισ. ευρώ, είναι τα εξής:

1. «Ανταγωνιστικότητα», προϋπολογισμού 3,8 δισ. ευρώ.

2. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», προϋπολογισμού 4,1 δισ. ευρώ.

3. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», προϋπολογισμού 943 εκατ. ευρώ,

4. «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ.

5. «Μεταφορές», προϋπολογισμού 2,2 δισ. ευρώ.

6. «Πολιτική Προστασία», προϋπολογισμού 714 εκατ. ευρώ.

7. «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», προϋπολογισμού 1,6 δισ. ευρώ

8. «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων», προϋπολογισμού 504 εκατ. ευρώ.

Επόμενα βήματα

Ξεκινά η υποβολή των προσχεδίων όλων των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων στην Κομισιόν, ώστε να ακολουθήσει διαβούλευση, με τελικό στόχο έως τις 12 Οκτωβρίου να υποβληθούν μέσω του συστήματος SFC προς τελική έγκριση.