Εθνικό Απόθεμα 2021 – Όλες οι λεπτομέρειες

Το 2021, η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται στους ενεργούς/-ες γεωργούς, οι οποίοι/-ες κατέχουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2021: είτε μέσω πρώτης χορήγησης το 2015 είτε μέσω μεταβίβασης τα έτη 2016 έως 2020.

Επισημαίνεται ότι για τις ενοικιάσεις δικαιωμάτων χωρίς γη έτους 2016 -2020 με λήξη μίσθωσης έως και 15-6-2021, τα δικαιώματα επιστρέφουν στο μεταβιβαστή το 2021 είτε μέσω χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2017 – 2020 και είτε μέσω τυχόν χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2021 σε γεωργούς, που πληρούν το κριτήριο του «γεωργού νεαρής ηλικίας» ή του νεοεισερχόμενου γεωργού, είτε με μεταβίβαση το έτος 2021.

Δικαιούχοι Εθνικού Αποθέματος είναι:

 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.5.1 σημείο 2 της παρούσας και είναι ενήλικες, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2003
 • Νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί όπως περιγράφονται παρακάτω:
 1. Τα φυσικά πρόσωπα που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα μεταξύ των ετών 2019- 2021 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή είναι γεννημένοι έως και τις 31/12/2003.
 2. Νομικά πρόσωπα που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2019 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν άλλο νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και το φυσικό πρόσωπο (οικονομικός διαχειριστής) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νεοεισερχόμενος γεωργός.

Υπό τους εξής όρους:

 • Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας νοείται η πρώτη υποβολή ΕΑΕ του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης (2019 ή 2020 ή 2021).
 • Το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού πρέπει να πληρείται τόσο στο ΝΠ όσο και στο ΦΠ που ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια).
 • Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του ΦΠ, νοείται η εγκατάσταση του νεοεισερχόμενου γεωργού (ΦΠ – οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ. Το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του οικονομικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2019 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν από τον έλεγχο έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι ο οικονομικός διαχειριστής είχε γεωργική δραστηριότητα με την εγκατάσταση του στο εν λόγω ΝΠ ενώ αυτό ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ στο πλαίσιο της ΒΕ, δηλαδή πριν από τα έτη 2019-2021, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το ΦΠ (οικονομικός διαχειριστής) είχε γεωργική δραστηριότητα ως ΦΠ ή με την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του στο εν λόγω ΝΠ μεταξύ των ετών 2019-2021, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2021, τότε κρίνεται δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά με το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2019 και μετά.
 • Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονομικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτημα χορήγησης ΔΒΕ από το ΕΑ το 2021 και από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2019 και μετά ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.
 • Σε περίπτωση που το ΝΠ έχει οικονομικό διαχειριστή/στρια που πληροί το κριτήριο του/της νεοεισερχόμενου/-ης γεωργού και έλαβε το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019 ή το 2020 ΔΒΕ από το ΕΑ ή ΠΜΟ ως ΦΠ (για λογαριασμό του) ή ως οικονομικός διαχειριστής/-στρια άλλου ΝΠ, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.
 • Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο που ήταν οικονομικός διαχειριστής/-στρια σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ΔΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019, ή το 2020, το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Δεν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού αποθέματος έτους 2021 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους στον περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος ως ΦΠ ή ως ΝΠ ή για λογαριασμό κάποιου ΝΠ (ως διαχειριστές/-στριες) από το εθνικό απόθεμα το έτος 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020.

Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάμει δικαιούχοι εθνικού αποθέματος 2021 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενοι/-ες γεωργοί που κατείχαν μόνο μισθωμένα δικαιώματα το 2015.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων βάσει Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων έτους 2021