Ετοιμάζονται οι τέσσερις πρώτες προσκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης

Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί τα επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να εγκριθούν στο πλαίσιο των δράσεων και υποέργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η διάρκεια ορίζεται στους 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, η οποία θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.

Εξάλλου, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 1ο κριτήριο που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο εκάστοτε υποέργο είναι η λεγόμενη «ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου», η οποία ουσιαστικά αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής (π.χ. τεκμηρίωση χρήσης μακροπρόθεσμου δανείου).

Τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά, με το ΥΠΑΑΤ να έχει θέσει τα προσχέδια προσκλήσεων σε… ταχεία διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Όπως από την πρώτη στιγμή είχε γράψει η «ΥΧ», οι προσκλήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης απευθύνονται σε Συλλογικά Σχήματα (Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς κ.ά.), ή/και μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα και υπό σύσταση). Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Οι πρώτες προσκλήσεις αναμένεται να ενεργοποιηθούν στις 31 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΤ. Ωστόσο, αναμένεται πρώτα η δημοσίευση των προσκλήσεων.

Μεταποίηση

Για τη δράση «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» προβλέπεται η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας να ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου και να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτιμάται ότι από τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 179.681.250 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: α) Ποσό 89.840.625 ευρώ (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Ανώνυμες Εταιρίες με μετόχους Συνεταιρισμούς που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών με τον περιορισμό ότι οι Ομάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών αναγνωρίζονται και λειτουργούν υπό τη σκέπη φορέων αναγνωρισμένων ως ΑΣ, ΑΕΣ, Ανώνυμες Εταιρείες με μετόχους Συνεταιρισμούς. β) Ποσό 89.840.625 ευρώ (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι για τις:

✱ Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες: 500.000 ευρώ έως 7,5 εκατ. ευρώ.

✱ Μεγάλες: 2 εκατ. ευρώ έως 12,5 εκατ. ευρώ.

Αγροτουρισμός

Στις 31 Μαρτίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η πρόσκληση για το υποέργο «Πράσινος Αγροτουρισμός», ύψους 30 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία αξιολόγησης έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι από 500.000 ευρώ (κατώτατος) έως 7,5 εκατ. ευρώ για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έως 12,5 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες.

Ωστόσο, ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός για δαπάνες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε MμE δεν ξεπερνά τα 200.000 ευρώ, για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις τα 500.000 ευρώ, ενώ για δαπάνες που αφορούν την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ξεπερνά τα 500.000 ευρώ. Η ένταση ενίσχυσης είναι αυξημένη για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Γενετική Βελτίωση

Το ίδιο χρονοδιάγραμμα σχεδιάζεται να ακολουθηθεί και για την πρόσκληση που αφορά τη Γενετική Βελτίωση των Ζώων, ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις αφορούν αποκλειστικά: Βοοειδή (Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Εγχώριος Βούβαλος, Ασπρόμαυρη, Ασπροκόκκινη, Ελληνική Κόκκινη, Ελληνική Ξανθόχρωμη), Πρόβατα (Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα (Άρτας), Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας – Πελαγονίας, Αγρινίου), Αίγες Σκοπέλου, Ίππους Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου, και εγχώριους χοίρους.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, για νεκρά ζώα, για έρευνα και ανάπτυξη.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός δεν πρέπει να είναι κάτω του 1 εκατ. ευρώ και πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ. Περιορισμοί υπάρχουν για συγκεκριμένα είδη ενισχύσεων.

Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Σύμφωνα με το σχέδιο της πρόσκλησης, στόχος είναι η υποβολή των αιτήσεων για την «Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών» να ξεκινήσει από τις 15 Μαΐου 2022 έως τις 15 Νοεμβρίου 2022. Η δράση, ύψους 170 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει:

✱ Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας (όπως προκύπτει από τη δήλωση της ΕΑΕ 2022).

✱ Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων.

✱ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα).

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια. Τα όρια του αιτούμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε αίτησης ενίσχυσης είναι από 500.000 έως 1 εκατ. ευρώ.

Εκσυγχρονισμός

Χωρίς καμία αναφορά στην εκτιμώμενη περίοδο υποβολής αιτήσεων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η πρόσκληση για το υποέργο «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα», ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όπως και για την πρόσκληση για τη Μεταποίηση, έτσι και εδώ επιλέξιμες είναι οι δαπάνες εντός και εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Περιλαμβάνονται όμως και οι δαπάνες όπως ορίζονται στον Καν. 702/2014. Δηλαδή:

α) Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή:

✱ Κατασκευή, απόκτηση και βελτίωση ακινήτων εκμεταλλεύσεων π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.).

✱ Δαπάνες που σχετίζονται με τη γη, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.

✱ Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, μέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού.

✱ Εγκατάσταση δενδρωδών καλλιεργειών.

✱ Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.

β) Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων.

Ο κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ορίζεται στα 500.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο 1 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες, και ο ανώτατος τα 7,5 εκατ. ευρώ για τις πρώτες και τα 12,5 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες.

Υδατοκαλλιέργειες

Από 31 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου το ΥΠΑΑΤ θέλει να «τρέξει» και την πρόσκληση για την «Ενίσχυση Υδατοκαλλιργειών», με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ. Για την πρόσκληση αυτή, ως επιλέξιμες είναι οι δαπάνες: Καινοτομία, Παραγωγικές επενδύσεις, Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας, Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης, Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων, Μέτρα εμπορίας, Μεταποίηση.