Εύρεση ανθεκτικών ποικιλιών στην Ευρώπη με τη βοήθεια της έρευνας και της συμβουλευτικής

Συμβουλευτικοί, ερευνητικοί και πανεπιστημιακοί φορείς, όπως ο Teagasc (Ιρλανδία), ο INRA (Γαλλία) και το Wageningen (Ολλανδία), ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συμβάλουν στην αξιοποίηση και στην προώθηση ποικιλιών που προσαρμόζονται περισσότερο στις πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης και είναι πιο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή.

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν μέσω του έργου INVITE, το οποίο έχει ως στόχο να βελτιώσει τόσο την αποτελεσματικότητα των ποικιλιών, όσο και των πληροφοριών που διατίθενται στους ενδιαφερόμενους για την απόδοση της ποικιλίας σε μια σειρά συνθηκών παραγωγής. Θα ελεγχθούν δέκα επιλεγμένα είδη ποικιλιών, που έχουν σημαντική αναπαραγωγική δραστηριότητα σε επίπεδο ΕΕ. Για να επιτύχει τον γενικό του στόχο, το INVITE θα εντοπίσει βιοδείκτες που σχετίζονται με την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των ποικιλιών.

Θα αναπτύξει νέα εργαλεία φαινότυπου και γονότυπου για τη μέτρησή τους. Επίσης, το έργο θα εφαρμόσει μοντέλα και στατιστικά εργαλεία που θα επιτρέψουν την πρόβλεψη της απόδοσης της ποικιλίας σε μια σειρά από περιβάλλοντα και πρακτικές διαχείρισης των καλλιεργειών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την οικονομική απόδοση για τους αγρότες.

Τέλος, το έργο θα προτείνει κατευθυντήριες γραμμές στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη συμπερίληψη νέων χαρακτηριστικών των ποικιλιών και τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς χάρη σε μια ενεργή και ανοιχτή πολιτική διάδοσης.