Ευρωκοινοβούλιο: «Φρένο» στην ατιμωρησία των εταιρειών που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον

Τις βάσεις για τη θέσπιση μιας νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αποδίδει νομική ευθύνη στις εταιρείες που βλάπτουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία εγκρίθηκε την Τετάρτη 17 Μαρτίου με 504 ψήφους υπέρ, 79 κατά και 112 αποχές, ζητεί την επείγουσα έγκριση δεσμευτικών κανόνων της ΕΕ, που θα διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες θα λογοδοτούν και θα καθίστανται υπεύθυνες όταν βλάπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει τη σχετική νομοθετική πρόταση εντός του έτους.

Βιωσιμότητα και χρηστή διακυβέρνηση

Οι δεσμευτικοί κανόνες δέουσας επιμέλειας της ΕΕ θα υποχρεώνουν τις εταιρείες να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και να διορθώνουν πτυχές της αλυσίδας αξίας τους (δηλ. όλες τις δραστηριότητες, άμεσες ή έμμεσες επιχειρηματικές σχέσεις και επενδυτικές αλυσίδες τους) που θα μπορούσαν να παραβιάζουν, ή όντως το πράττουν, τα ανθρώπινα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων), το περιβάλλον (συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή ή την αποψίλωση των δασών, για παράδειγμα) και τη χρηστή διακυβέρνηση (μέσω περιστατικών διαφθοράς και δωροδοκίας).

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η δέουσα επιμέλεια αποτελεί πρωτίστως προληπτικό μέσο που απαιτεί από τις εταιρείες να λαμβάνουν αναλογικά μέτρα με βάση την πιθανότητα και τη σοβαρότητα του αντικτύπου της δραστηριότητάς τους, τον τομέα αυτής, το μέγεθος και το μήκος της αλυσίδας αξίας τους και το μέγεθος της επιχείρησης.

Μεταρρυθμίσεις πέρα από τα σύνορα της ΕΕ

Οι εταιρείες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι εγκατεστημένες εκτός ΕΕ, θα πρέπει να αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, όσον αφορά το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Κοινοβούλιο ζητεί τη λήψη πρόσθετων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων που συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η καταναγκαστική εργασία ή η παιδική εργασία. Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους στόχους αυτούς στα κεφάλαιά τους για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η νέα νομοθεσία για τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων θα καθορίσει τα πρότυπα για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι η αποψίλωση των δασών ή η καταναγκαστική εργασία αποτελούν μέρος των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Οι εταιρείες θα πρέπει να αποφεύγουν και να αποκαθιστούν τις ζημίες που προκαλούνται στους ανθρώπους και στον πλανήτη στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Οι νέοι δεσμευτικοί κανόνες θα παρέχουν στα θύματα το δικαίωμα πρόσβασης σε στήριξη και στη διεκδίκηση αποζημιώσεων, εξασφαλίζοντας δικαιοσύνη, ισότιμους όρους ανταγωνισμού και νομική σαφήνεια για όλες τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές», δήλωσε η εισηγήτρια Λάρα Βόλτερς.