Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προάσπιση της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας

Στη συγκέντρωση υπογραφών για την προάσπιση της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας στην Ευρώπη αναμένεται να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, προκειμένου να πιέσει την Κομισιόν στη λήψη συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων υπέρ της αγροτικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Oι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι οι εξής:

1. Η προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας και αγροτικής οικονομίας μέσω ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου.

2. Η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας και η κατάρτιση ευρωπαϊκού υδρολογικού σχεδίου.

3. Η σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Γεωργία και την Αγροτική Οικονομία.

Προτάσεις στην Κομισιόν

Οι παραπάνω στόχοι αποτελούν και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών προς την ίδια την Κομισιόν. Σύμφωνα με το κείμενο, το οποίο σύντομα θα «τρέξει» για τη συγκέντρωση υπογραφών, προτείνονται:

 Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διαρθρώνεται στους ακόλουθους άξονες: Χρήση της γεωργικής γης κατά προτεραιότητα για παραγωγή τροφίμων, διασφάλιση της επισιτιστικής κυριαρχίας και ασφάλειας, αντιμετώπιση των ζητημάτων της τροφικής αλυσίδας και της ακρίβειας, εξασφάλιση πρόσβασης για τους αγρότες και τις αγροτικές κοινότητες σε υποδομές και μεταφορές, χρηματοδότηση, ψηφιοποίηση, εργασία, επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση.

«Οι τρέχουσες ευρωπαϊκές πολιτικές δεν έχουν να προτείνουν μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τους Ευρωπαίους αγρότες. Η οικονομική και κοινωνική συμβολή των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και άλλων εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα δεν αναγνωρίζεται επαρκώς», σημειώνεται στο κείμενο. «Η γεωργική παραγωγή και η αγροτική γη πλήττονται από κερδοσκοπικές κινήσεις που αναγκάζουν τους αγρότες να αντικαθιστούν τις καλλιέργειές τους με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον στόχο της επισιτιστικής ασφάλειας».

✱ Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και κατάρτιση ευρωπαϊκού υδρολογικού σχεδίου. «Η άρδευση των αγροτικών γαιών είναι καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή τροφίμων, καθώς παρέχει στους γεωργούς τη δυνατότητα να καλλιεργούν τα προϊόντα τους σε εκτάσεις που διαφορετικά θα ήταν ακατάλληλες για γεωργία λόγω ξηρασίας ή ακανόνιστων βροχοπτώσεων», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, το κείμενο.

 Σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Γεωργία και την Αγροτική Οικονομία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η ΕΕ χρειάζεται μια μόνιμη ευρωπαϊκή αρχή με τη μορφή Οργανισμού της ΕΕ ή συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προστασίας της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. «Ο εν λόγω Οργανισμός ή η επιτροπή θα πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα και να λειτουργεί με σκοπό τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας.

Θα πρέπει να λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο με δικαίωμα γνωμοδότησης σχετικά με τις πολιτικές και τους νομοθετικούς φακέλους που επηρεάζουν τη γεωργία και την αγροτική οικονομία. Θα πρέπει, επίσης, να στηρίζει την εφαρμογή των πολιτικών για τη γεωργία και την αγροτική οικονομία», τονίζει.