Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων: Υψηλότερη η εκτέλεση πιστώσεων του προϋπολογισμού από την αναμενόμενη πορεία των δαπανών

Η προσωρινή εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το 2023, και δη για την περίοδο από τις 16 Οκτωβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2023, είναι σχετικά υψηλότερη (408,2 εκατ. ευρώ) από την υπολογισθείσα πορεία των δαπανών. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η Κομισιόν στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δαπάνες του (ΕΓΤΕ) στις 28 Νοεμβρίου 2023, μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Όπως αναφέρει, «ποσό ύψους 505,5 εκατ. ευρώ εσόδων για ειδικό προορισμό είναι ήδη διαθέσιμο και αναμένεται η είσπραξη επιπλέον ποσών κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους». Το ποσό αυτό αφορά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ύψους 503,1 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται, κυρίως, για έσοδα από διορθώσεις που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις λογιστικής εκκαθάρισης και εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, αλλά και από παρατυπίες που δηλώθηκαν από τα κράτη-μέλη.

Μολονότι δεν είχε υπολογιστεί ποσό μεταφοράς κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2023, τα έσοδα που μεταφέρθηκαν τελικά από το 2022 στο 2023 ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ. Επί του παρόντος, η Επιτροπή αναμένει ότι οι εγκριθείσες πιστώσεις, μαζί με το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που θα είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, επαρκούν για να καλύψουν όλες τις δαπάνες.

Απορρόφηση

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η συνολική προσωρινή απορρόφηση για τους τύπους παρεμβάσεων σε ορισμένους τομείς στο πλαίσιο των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ ανέρχεται σε 146,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη πορεία κατά περίπου 398,2 εκατ. ευρώ.

Γενικά, πάντως, η απορρόφηση των πιστώσεων για δαπάνες σχετικές με την αγορά εκτός των Στρατηγικών Σχεδίων είναι υψηλότερη από την αναμενόμενη πορεία απορρόφησης κατά 242,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εκτέλεση των δράσεων που σχετίζονται με την «Προώθηση των γεωργικών προϊόντων – Απλά προγράμματα υπό επιμερισμένη διαχείριση» (και με το «Ελαιόλαδο») είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη πορεία κατά 4,5 εκατ. ευρώ και κατά 2,3 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Αντιθέτως, όσον αφορά τις δαπάνες για τα οπωροκηπευτικά, η εκτέλεση είναι κατά 97,1 εκατ. ευρώ υψηλότερη από την αναμενόμενη, ενώ για τα προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα είναι ακόμη και 190,1 εκατ. ευρώ υψηλότερη από την αναμενόμενη πορεία. Οι δε πληρωμές για τη μελισσοκομία υπερβαίνουν το προϋπολογισθέν ποσό και είναι κατά 5,5 εκατ. ευρώ υψηλότερες από τις αναμενόμενες στα τέλη Αυγούστου.