Σ. Φάμελλος: Η διατήρηση της ποιότητας των ελληνικών θαλασσών, προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας

Σ. Φάμελλος: Η διατήρηση της ποιότητας των ελληνικών θαλασσών, προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας

«H διατήρηση της καλής ποιότητας των ελληνικών θαλασσών, καθώς και η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, είναι βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά, τον τουρισμό, αλλά και τομείς όπως η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες».

Μάλιστα, προς την κατεύθυνση αυτή, στις 11 Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Ορισμό των αρμόδιων φορέων για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και καθορισμός των υποχρεώσεών τους».

Ειδικότερα, με την παραπάνω απόφαση ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ).

Όπως έγινε γνωστό, οι φορείς αυτοί, με τη συνεργασία εξειδικευμένων εταίρων τελούν υπό την εποπτεία, τον συντονισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε, με συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, να λαμβάνονται μέτρα για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τη θάλασσα.

Πριν την έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ, δημοσιεύθηκε επίσης σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου για την «Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων».

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα συνεχούς παρακολούθησης των θαλασσίων υδάτων προβλέπονται στο άρθρο 11 της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική και καλύπτουν τις απαιτήσεις 11 Περιγραφέων ποιότητας.

Περιλαμβάνουν ακόμα πληροφορίες για το δίκτυο των σημείων παρακολούθησης, τη συχνότητα των δειγματοληψιών και το είδος των προς παρακολούθηση επιμέρους επιστημονικών παραμέτρων (κριτήρια και δείκτες) για κάθε Περιγραφέα, σύμφωνα με τα Κείμενα Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανακοινώθηκε, σε εφαρμογή συναφών διατάξεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών, στα προγράμματα παρακολούθησης περιλαμβάνονται τα παρακάτω δίκτυα: το δίκτυο των θαλάσσιων περιοχών NATURA, το δίκτυο των παράκτιων σταθμών, το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, τις εθνικές υποδομές περιβαλλοντικής παρακολούθησης (δίκτυο ΠΟΣΕΙΔΩΝ), καθώς και διεθνή δίκτυα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (δίκτυο MytiMED).

Πηγή: ΑΠΕ