Νέα έκθεση FAO: Γεωργία, η μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης των υδάτων

Η νιτρορύπανση επιβαρύνει τους υδροφόρους ορίζοντες με τεράστιο οικονομικό κόστος

ripansi-idaton

Η ρύπανση των υδάτων από μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές είναι μια υπολογίσιμη απειλή για την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα, σύμφωνα με έκθεση που εκπόνησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Διαχείρισης Υδάτων (IWMI).

Σημειώνοντας ότι ο ρόλος της γεωργίας στη ρύπανση των υδάτων συχνά υποτιμάται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους αγρότες, η έκθεση με τίτλο «Περισσότεροι άνθρωποι, περισσότερα τρόφιμα, κατώτερης ποιότητας νερό; Μια συνολική θεώρηση της ρύπανσης των παγκόσμιων υδάτων από τη γεωργία», εξηγεί ότι η γεωργία, και όχι οι ανθρώπινοι οικισμοί ή οι βιομηχανίες, είναι η μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης των υδάτων.

«Τα νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης είναι η πιο συνηθισμένη χημική μολυσματική ουσία στους υδροφόρους ορίζοντες του πλανήτη», αναφέρεται στην έκθεση, η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση των αιτιών και των επιπτώσεων της ρύπανσης των υδάτων από τη γεωργία και των μέσων για την πρόληψη της εμφάνισής τους. Όπως εξηγεί, το ετήσιο κόστος της ρύπανσης των υδάτων από τη γεωργική δραστηριότητα ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Για να αντιμετωπιστεί το εκτεταμένο αυτό φαινόμενο, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον μετριασμό και την αποκατάσταση του προβλήματος σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, μέσω της εισαγωγής κανονισμών και οικονομικών κινήτρων για τους αγρότες. Επίσης, σημαντικός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης, βοηθώντας τους αγρότες να αποκτήσουν γνωστικά εφόδια σε πεδία όπως οι βέλτιστες πρακτικές για τις γεωργικές εισροές και τον έλεγχο της διάβρωσης, αλλά και μεθόδους ανταπόκρισης εκτός της εκμετάλλευσης, μέσω της εισαγωγής «ζωνών αποµόνωσης» για τη μείωση της εξάπλωσης της ρύπανσης, ή και τεχνητών υγρότοπων.

Σύμφωνα με την έκθεση, απαιτείται ο περιορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην πηγή ή η παρεμπόδισή τους προτού φτάσουν σε ευάλωτα οικοσυστήματα. Συνιστάται, δε, οι πολιτικές που αφορούν τη ρύπανση των υδάτων από τη γεωργία να κατευθύνουν τις πολιτικές για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, προκειμένου αυτές να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης διατροφής.