FinMED: Το ευρωπαϊκό εργαλείο για την ανάπτυξη των «πράσινων» ΜμΕ στη Δυτική Μακεδονία

Ενα νέο εργαλείο, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς της πράσινης ανάπτυξης, καθώς και στη διευκόλυνση των όρων πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους από πλευράς εταιρειών, βρίσκεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού έργου finMED, που υλοποιεί στη χώρα μας η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δ. Μακεδονίας, με εταίρο το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ.

Στο πλαίσιο του έργου σχεδιάστηκε το εργαλείο finMED, το οποίο παίζει τον ρόλο ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, προκειμένου να βοηθήσει Συνεργατικούς Σχηματισμούς/Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων να προσφέρουν βοήθεια στις ΜμΕ, οι οποίες έχουν αναπτύξει ή σχεδιάζουν την ανάπτυξη έρευνας για καινοτόμες λύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης.

Όπως εξηγεί η προϊσταμένη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δ. Μακεδονίας, Ιωάννα Μακρή, σκοπός του είναι η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων και κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της έρευνας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ίδια, δίνεται έμφαση σε βιώσιμα ή συμπληρωματικά μέσα της χρηματοπιστωτικής και χρηματοδοτικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπό διαμόρφωση νέες οικονομικές συνθήκες, καθώς και την πολιτική της ΕΕ, που προωθεί τις νέες και σύγχρονες μορφές ανακυκλούμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων αντί των επιχορηγήσεων.

Το πρόβλημα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Όπως επισημαίνει η κα Μακρή, η οικονομική επιτυχία μιας χώρας ή περιοχής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αξιοποιούν το δυναμικό τους.

«Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν βασική πηγή θέσεων εργασίας, επιχειρηματικού δυναμισμού και καινοτομίας, όμως παρά τις επιμέρους εθνικές ή περιφερειακές πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που ταλανίζουν τόσο εκείνους που επιθυμούν να αναλάβουν πρωτοβουλία και καινοτόμο δράση, όσο και αυτούς που έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα», τονίζει.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ο Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΔΕΠ, Βαλάντης Κετικίδης, αναφέρει: «Οι κυριότερες δυσκολίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τις οποίες κατέδειξε το έργο finMED στον μεσογειακό χώρο, είναι η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων, η αδυναμία πρόσβασης στις πηγές χρηματοδότησης, η άγνοια για την αξιοποίηση προγραμμάτων και κινήτρων ενίσχυσης επιχειρηματικών εγχειρημάτων, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες του συστήματος, αλλά και ο φόβος της αποτυχίας».

Η αντιμετώπιση των δυσκολιών

Τις παραπάνω δυσκολίες επιχειρεί να αμβλύνει το finMED. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δ. Μακεδονίας, εμφανίζεται ένας μεγάλος βαθμός συνέργειας μεταξύ των διάφορων φορέων (τράπεζες, εταιρείες εγγυήσεων, venture capital funds, Ευρωπαϊκή Τράπεζα / Ταμείο Επενδύσεων κ.λπ.), µε αποτέλεσμα την υψηλή μόχλευση ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων και την «ορθολογικότερη» κατανομή των κινδύνων μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

«Στο παραπάνω πλαίσιο, πραγματοποιούνται συναντήσεις οι οποίες αποσκοπούν στη λήψη στοιχείων και πληροφοριών από τους εμπλεκόμενους χρηματοδότες, αφενός για την ανταπόκριση των προτεινόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων στις ανάγκες των επιχειρήσεων πράσινης ανάπτυξης, αφετέρου για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε υφιστάμενους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, αλλά και για την εξεύρεση καλύτερων τρόπων προσέγγισης μεταξύ επιχειρήσεων και χρηματοδοτών», αναλύει ο κ. Κετικίδης.

Οφέλη για τη Δ. Μακεδονία

Σύμφωνα με την κα Μακρή και τον κ. Κετικίδη, οι συναντήσεις θα χρησιμεύσουν προπαρασκευαστικά για τη συνάντηση Business2Finance, η οποία θα οργανωθεί τον Σεπτέμβριο 2020 με απώτερο στόχο την αντιστοίχιση των οικονομικών αναγκών των ΜΜΕ και των απαιτήσεων των χρηματοδοτών, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα ιδίως στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, π.χ. με την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ή διεργασιών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση αποβλήτων κ.ά. Μέχρι στιγμής, οι συναντήσεις εστίασαν στα παρακάτω χρηματοδοτικά εργαλεία τραπεζικών και μη φορέων:

✱ Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα).

✱ Χρηματοδότηση και ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα (Τράπεζα Πειραιώς).

✱ Παροχή Μικροδανείων και Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω του έργου microSTARS (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).

Το έργο finMED

Το finMED στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας σε τομείς πράσινης ανάπτυξης μέσω της βελτιωμένης εφαρμογής πολιτικών και στρατηγικών και της εισαγωγής καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters).

Επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια του Πιεμόντε (Πεδεμόντε) και αναπτύσσεται από μια κοινοπραξία 15 εταίρων με έδρα σε 9 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πορτογαλία, Κύπρο, Σλοβενία, Γαλλία, Μάλτα και Ισπανία). Έχει διάρκεια 4 χρόνια και παρέχει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε τρία πεδία:

1. Ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, αναπτύσσοντας και υιοθετώντας νέες έννοιες, αρχές και πρακτικές για τη χρηματοδότηση στρατηγικών πράσινης ανάπτυξης.

2. Καινοτομία και επιχειρηματικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία (σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο) μεταξύ των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων φορέων (stakeholders) και γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ επιχειρήσεων και χρηματοδοτών.

3. Δυνατότητες πράσινου τομέα, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας ενεργά την προσαρμοστικότητά τους στις πιο απρόσκοπτες χρηματοδοτικές προκλήσεις.

Το εργαλείο finMED παίζει τον ρόλο ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, προκειμένου να βοηθήσει Συνεργατικούς Σχηματισμούς/Οργανισμούς Υποστήριξης Επιχειρήσεων να προσφέρουν βοήθεια στις ΜμΕ, οι οποίες έχουν αναπτύξει ή σχεδιάζουν την ανάπτυξη έρευνας για καινοτόμες λύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης.