Φθινοπωρινό καλεντάρι προσκλήσεων

Silhouette of senior farmer standing in field examining crop at sunset.

Μετά την καλοκαιρινή ραστώνη, μία σειρά προσκλήσεων σε διάφορες επενδυτικές δράσεις, που χρηματοδοτούνται είτε μέσω του ΠΑΑ, είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε μέσω του Αναπτυξιακού νόμου, πρόκειται να «τρέξουν» από τον Σεπτέμβριο.

Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών

Στο πλαίσιο του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των Ζώων», πρόκειται να ενεργοποιηθεί η πρόσκληση του υπομέτρου 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών», με προϋπολογισμό ύψους 25 εκατ. ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022, καθώς και η υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή μέσω του ΟΠΣ-Κτηνιατρικής.

Μέσω του υπομέτρου προβλέπεται ετήσια οικονομική ενίσχυση ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) στους δικαιούχους, οι οποίοι ουσιαστικά θα αποζημιώνονται για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που θα αναλαμβάνουν. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, η υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων γίνεται με την τεχνική στήριξη τεχνικού συμβούλου ευζωίας (κτηνίατρος ή γεωπόνος, εγγεγραμμένος στο ΓΕΩΤΕΕ) και ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής των δεσμεύσεων θα πρέπει να αποτυπώνεται στο σχέδιο ευζωίας της εκμετάλλευσης που συντάσσεται από τον εν λόγω τεχνικό σύμβουλο.

Το ποσό της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ανά ΜΖΚ μπορεί να φτάσει έως 189 ευρώ για χοιρομητέρες και έως τα 158 ευρώ για τα λοιπά χοιρινά.

Μεταβατικό ΠΑΑ

Στο πλαίσιο του Μεταβατικού ΠΑΑ 2014-2020, αναμένεται από το ΥΠΑΑΤ μέσα στο φθινόπωρο η ενεργοποίηση τριών νέων προσκλήσεων, ύψους 246 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου, πρόκειται να τρέξουν:

✱ Νέα Σχέδια Βελτίωσης, με προϋπολογισμό ύψους 180 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορούν «επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, που προάγουν την απόδοση των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού των μηχανημάτων και του εξοπλισμού παραγωγής».

✱ «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας», ύψους 41 εκατ. ευρώ.

✱ «Ευζωία Ζώων», ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Από τα παραπάνω, προδημοσίευση των προσκλήσεων έχει γίνει για τα Συστήματα Ποιότητας και την Ευζωία των ζώων. Όσον αφορά τα λεγόμενα «νέα Σχέδια Βελτίωσης», σχετικές πληροφορίες έχουν δοθεί στο πλαίσιο ενημερωτικών εκδηλώσεων και με βάση το ρεπορτάζ. Σύμφωνα πάντως με την τελευταία επίσημη ενημέρωση (τον Ιούνιο) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, γινόταν η επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου του υπομέτρου και γνωστοποιήθηκε ότι θα επικαιροποιηθούν οι τυπικές αποδόσεις ύστερα από διαβίβαση των νέων τυπικών αποδόσεων από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ. Μάλιστα, οι νέες τυπικές αποδόσεις πρόκειται να ανακοινωθούν άμεσα και θα ισχύσουν από το ΟΣΔΕ του 2023.

Σημειώνεται ότι κερδισμένοι από τα νέα Σχέδια Βελτίωσης θα είναι οι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί της τελευταίας πρόσκλησης, ενώ δικαιούχοι μπορούν να κριθούν και οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι).

Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις που αφορούν:

✱ Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτηρίων και κατασκευών.

✱ Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

✱ Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

✱ ΑΠΕ.

✱ Περίφραξη εγκαταστάσεων.

✱ Γενικές δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.ά.).

Συστήματα Ποιότητας

Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να εκδοθεί και η 2η πρόσκληση για τη δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε Εθνικά Συστήματα Ποιότητας» για την καλλιέργεια του βαμβακιού, η οποία θα αφορά την καλλιεργητική περίοδο 2023.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» (AGRO 2) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ειδικότερα, επιλέξιμη είναι η εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την τρίτη έκδοσή τους (5/12/2019) κι έπειτα στην καλλιέργεια βαμβακιού («ενισχυόμενη δραστηριότητα»).

Δικαιούχοι είναι οι συλλογικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεών τους. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που είναι καταχωρισμένες στο ΕΜΑΣ.

Η ενίσχυση ορίζεται από 540 ευρώ έως 856 ευρώ ανά εκμετάλλευση-µέλος οργάνωσης.

Ταμείο Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναμένεται η ενεργοποίηση τριών υποέργων της δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα». Με βάση τις τελευταίες τροποποιητικές, η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για:

✱ Το υποέργο «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα», ύψους 98.111.000 ευρώ ξεκινά στις 30 Αυγούστου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.) και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.). Δικαιούχοι είναι Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευή και βελτίωση ακινήτων (π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.), εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής, κ.ά.

Αιτούμενος προϋπολογισμός από 500.000 ευρώ έως 2,5 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 1 εκατ. ευρώ έως 8 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

✱ Το υποέργο «Αναδιάρθρωση καλλιεργειών», ύψους 166.720.000 ευρώ, ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.) και ολοκληρώνεται την 1η Νοεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.). Ενισχύονται επενδύσεις για την αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών. Οι επενδύσεις έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης που τεκμηριώνεται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος, ανά είδος δενδρώδους καλλιέργειας, προκύπτει από σχετική μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα, η οποία και αναμένεται.

Αιτούμενος προϋπολογισμός από 500.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης δεν δύναται να ξεπερνά τα 500.000 ευρώ ανά υποβληθείσα αίτηση, ανά ΑΦΜ, ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) και ανά επενδυτικό σχέδιο.

✱ Το υποέργο «Γενετική βελτίωση ζώων», ύψους 14.702.000 ευρώ, ξεκινά στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.) και ολοκληρώνεται στις 8 Νοεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.). Επιλέξιμες δαπάνες: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, δαπάνες συμβουλευτικής, κ.ά.

Αναπτυξιακός Νόμος

Εντός Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Επενδύσεων και Ανάπτυξης, θα ενεργοποιηθεί το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του νέου Αναπτυξιακού νόμου, με προϋπολογισμό ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα 12 θεματικά καθεστώτα του Αναπτυξιακού, η «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» δίνει τη δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ως ατομικές επιχειρήσεις. Αν και έχει καθοριστεί στα 200.000 ευρώ το ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου, θολό παραμένει το κατώτατο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το αρμόδιο υπουργείο, εξετάζεται το κατώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου να ανέλθει είτε στα 50.000 ευρώ όπως ισχύει για τις Ομάδες Παραγωγών, είτε στα 100.000 ευρώ, όπως ισχύει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Προς το παρόν, «τρέχει» μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022 το καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», ενώ από τις 5 Σεπτεμβρίου και έως τις 5 Δεκεμβρίου 2022 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.