Πριν από μερικές μέρες, η Υπηρεσία για τα Τρόφιμα, το Περιβάλλον και την Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια (ANSES) της Γαλλίας δημοσίευσε έκθεση στην οποία συνιστά να αξιολογούνται τα γενετικά τροποποιημένα φυτά «κατά περίπτωση», θέτοντας υπό αμφισβήτηση το σχετικό νομοθετικό κείμενο που έχει τεθεί υπό διαπραγμάτευση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Η μελέτη της γαλλικής υπηρεσίας συνέστησε την εισαγωγή ενός «παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης» των φυτών που έχουν τροποποιηθεί γενετικά με τη χρήση νέων γονιδιωματικών τεχνικών (NGT) και εντόπισε «αρκετά σημαντικά ζητήματα» αναφορικά με την πρόταση της ΕΕ για χαλάρωση των κανόνων σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα φυτά.

«Η τροποποίηση των κανονισμών ώστε να ληφθούν υπόψη οι NGT συνεπάγεται κοινωνικές επιλογές, καθώς διακυβεύονται, επίσης, διάφορες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις», αναφέρεται στην έκθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η ANSES είχε αμφισβητήσει τον Δεκέμβριο την προτεινόμενη διάκριση μεταξύ δύο κατηγοριών NGT, σύμφωνα με την οποία τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που είναι «δυσδιάκριτα» από εκείνα που προέρχονται από συμβατική αναπαραγωγή (NGT 1) θα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ, ενώ εκείνα με τις «πιο σύνθετες τροποποιήσεις» (NGT 2) θα υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες.