Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου την Τετάρτη 9 Μαΐου

Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., την Τετάρτη 9 Μαΐου και ώρα 11.00 πμ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων του εργοστασίου ΕΒΟΛ, στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον : Λογοδοσία- Έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 2ον : Ανακοίνωση έκθεσης ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 3ον : Ανακοίνωση ετήσιας έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 4ον : Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 5ον : Απαλλαγή ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γ.Διευθυντού και Διευθυντού, καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017.

ΘΕΜΑ 6ον : Έγκριση του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης του Αγροτικού Συν/σμού και του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για την χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 7ον : Λήψη απόφασης για τον όγκο των προϊόντων αυτούσιων ή μεταποιημένων που πρόκειται να εμπορευθεί ο Αγροτικός Συν/σμός Βόλου, βάσει του άρθρου 8 του Ν4384/2016, για την περίοδο 2018.

ΘΕΜΑ 8ον: Τροποποίηση ύψους συνεταιρικής μερίδας.

ΘΕΜΑ 9ον: Τροποποίηση καταστατικού.

ΘΕΜΑ 10ον: Έγκριση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.

ΘΕΜΑ 11ον: Διαχείριση κερδών της χρήσης 2017.

ΘΕΜΑ 12ον: Επικύρωση Μητρώου Μελών Συν/σμού-Καθορισμός αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 13ον: Ορισμός ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 14ον: Διάφορα.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης ο αριθμός των μελών που παρίστανται σε αυτή και έχουν δικαίωμα ψήφου είναι τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (την Τετάρτη 16/05/2018) και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία υπάρχει, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου.