Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Η θαλάσσια βιοτεχνολογία ως αντικείμενο σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης EU-CONEXUS δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους να υποβάλουν αίτηση για το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Erasmus Μundus, με τίτλο «Θαλάσσια Βιοτεχνολογία» (Marine Biotechnology), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, ώστε οι πτυχιούχοι να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και τεχνογνωσία σε ειδικούς τομείς όπως: Καινοτόμα Βιοπροϊόντα για το Μέλλον, Μπλε Βιομάζα, Θαλάσσια Βιοδιυλιστήρια και Βιοτεχνολογία Υδατοκαλλιεργειών.

Οι παραπάνω τομείς άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας και η ενσωμάτωσή τους στο εν λόγω Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως στόχο την εξειδικευμένη γνώση και έρευνα. Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι συμμετέχοντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να απαντούν σε παγκόσμιες προκλήσεις και να αναπτύσσουν επαγγελματικές ικανότητες μέσω της χρήσης σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης. Επίσης, η ανάπτυξη διεπιστημονικού υποβάθρου γνώσεων και ικανοτήτων θα τους εξασφαλίσει ευελιξία και δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Με τη δομή αυτήν και ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες του τομέα της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας, το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην ανάδειξη της συνεργασίας και της συνέργειας μεταξύ των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, της βιομηχανίας και των ερευνητικών ινστιτούτων.

Τα έξι ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό είναι το Πανεπιστήμιο La Rochelle της Γαλλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών της Ελλάδας, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Valencia της Ισπανίας, το Πανεπιστήμιο της Klaipeda της Λιθουανίας, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολιτικών Μηχανικών Βουκουρεστίου της Ρουμανίας και το Πανεπιστήμιο του Zadar της Κροατίας.