ΓΕΩΤΕΕ: Αναγκαία η εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Επιστολή προς το υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με το «Σχέδιο Νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής κι Πολεοδομικής Νομοθεσίας”» απέστειλε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Σε αυτή το Επιμελητήριο τονίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα εκπόνησης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια των μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).

Επιπλέον το ΓΕΩΤΕΕ εκφράζει «προβληματισμό και έντονη ανησυχία»  σχετικά με το πώς το Υ.ΠΕΝ. «επιλέγει να παραβλέψει τις τεκμηριωμένες σχετικές προτάσεις μας, προβαίνοντας στην απαξίωση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας τόσο στα πλαίσια μελετών ΤΠΣ, αλλά και άλλων ανάλογων μελετών όπως ΕΠΣ, ΕΣΧΑΔΑ κλπ».

Παράλληλα τονίζει ότι «κάθε σύγχρονος και αποτελεσματικός χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει υπόψη αφενός την αναγκαιότητα προστασίας της Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, που άλλωστε αποτελεί συνταγματική επιταγή και αφετέρου τις ιδιαιτερότητες της κτηνοτροφικής και γεωργικής δραστηριότητας της συγκεκριμένης περιοχής, σε συνδυασμό με τις σχετικές προβλέψεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με το υπ’ αριθ. 4162/19-8-2020 έγγραφό του, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) κατέθεσε τις απόψεις και προτάσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Στο παραπάνω πλαίσιο, μεταξύ άλλων είχαμε επισημάνει τη σημασία και την αναγκαιότητα εκπόνησης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια των μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ), καθόσον η διερεύνηση της γεωλογικής δομής, της γεωλογικής καταλληλότητας και των γεωλογικών κινδύνων, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης και της ορθολογικής χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης του, ιδιαίτερου γεωλογικά, Ελληνικού χώρου.

Δυστυχώς, μετά και την κατάθεση του τελικού Σχεδίου Νόμου στη Βουλή των Ελλήνων, με ιδιαίτερο προβληματισμό και έντονη ανησυχία διαπιστώνουμε πως το Υ.ΠΕΝ. επιλέγει να παραβλέψει τις τεκμηριωμένες σχετικές προτάσεις μας, προβαίνοντας στην απαξίωση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας τόσο στα πλαίσια μελετών ΤΠΣ, αλλά και άλλων ανάλογων μελετών όπως ΕΠΣ, ΕΣΧΑΔΑ κλπ.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων και ιδιαίτερα επί θεμάτων που αφορούν τη διασφάλιση της προστασίας του κοινωνικού συνόλου από γεωλογικούς κινδύνους που δύναται να επιφέρουν την εκδήλωση καταστροφικών φυσικών φαινομένων, οφείλει να επισημάνει για άλλη μία φορά ότι ,μέχρι σήμερα, οι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας, στα πλαίσια μελετών ΤΠΣ, εκπονούνται σε δύο στάδια, με τη μελέτη του δεύτερου σταδίου να επικεντρώνεται στις περιοχές που προτείνονται ως νέες οικιστικές περιοχές, υποδοχείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων κλπ, έτσι ώστε να διατυπωθούν, με την απαιτούμενη ακρίβεια και σαφήνεια, οι τελικές προτάσεις διασφάλισης του δομημένου περιβάλλοντος από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.

Η απουσία εκπόνησης Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στο Β’ Στάδιο των ΤΠΣ και επομένως η μη διερεύνηση τυχόν αμφίβολων ή ακατάλληλων περιοχών για πολεοδόμηση, θα έχει ως αποτέλεσμα ο χωροτάκτης – πολεοδόμος μελετητής να στερείται τεκμηριωμένης εικόνας των γεωλογικών συνθηκών των προς πολεοδόμηση περιοχών, έτσι ώστε να αποφύγει επιλογές πολεοδόμησης που οδηγούν σε οικιστική ανάπτυξη με αυξημένο κόστος ή και αυξημένους κινδύνους, με αποτέλεσμα τον καθορισμό περιοχών προς πολεοδόμηση (ΡΣΕ) που θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε πως το εδάφιο βγ της παραγράφου 7 του άρθρου 10, το οποίο αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, θα πρέπει να τροποποιηθεί προς άρση των σοβαρών ασαφειών που δημιουργεί και επίσης να προβλεφθεί ρητώς στο Σχέδιο Νόμου η αναγκαιότητα εκπόνησης «τελικής» Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, στα πλαίσιο των εκπονούμενων μελετών του Β’ Σταδίου των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ζητούμε να διασφαλιστεί από την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ. η συμμετοχή εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στην επιτροπή σύνταξης των σχετικών προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται κατά την εκπόνηση των Μελετών ΤΠΣ και ΕΠΣ.

Πέραν τούτων, οφείλουμε να τονίσουμε ότι κάθε σύγχρονος και αποτελεσματικός χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει υπόψη αφενός την αναγκαιότητα προστασίας της Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, που άλλωστε αποτελεί συνταγματική επιταγή και αφετέρου τις ιδιαιτερότητες της κτηνοτροφικής και γεωργικής δραστηριότητας της συγκεκριμένης περιοχής, σε συνδυασμό με τις σχετικές προβλέψεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Για το λόγο αυτό ζητούμε την προσθήκη στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 των ακόλουθων εδαφίων:

«βδ) εγκρίνεται η εδαφολογική μελέτη οριοθέτησης Γης Υψηλής Παραγωγικότητας

βε) εγκρίνεται η γεωργική μελέτη γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού»

Παράλληλα οι ως άνω μελέτες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μελετών του άρθρου 95 για τις οποίες οι Πιστοποιημένοι Αξιολογητές παρέχουν την αναγκαία συνδρομή προς την υπηρεσία για την αξιολόγησή τους και τη σύνταξη των εγκριτικών πράξεων.

Ευελπιστώντας στην άμεση και θετική σας ανταπόκριση επί των ως άνω απόψεων και παρατηρήσεων, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική πληροφορία, διευκρίνιση ή/και συνεργασία.