Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, Σχέδια βόσκησης και στάβλοι στο επίκεντρο του νομοσχέδιου-σκούπα

Με σχέδιο νόμου-«σκούπα», που περιλαμβάνει μία σειρά διατάξεων, ρυθμίσεων και τροποποιήσεων από Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης και αλλαγές στον αλιευτικό κώδικα μέχρι πρόβλεψη Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια, έκανε ποδαρικό το ΥΠΑΑΤ το 2024. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι τις 19 Ιανουαρίου και στα βασικά του σημεία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

✱ Εισάγεται ο ορισμός των ομαδικών χώρων σταβλισμού: Πρόκειται για οριοθετημένη έκταση κτηνοτροφικού πάρκου, η οποία διέπεται από καταστατικό λειτουργίας και είναι κατάλληλα οργανωμένη από ομάδα κτηνοτρόφων ή κτηνοτροφικό συνεταιρισμό ή ιδιώτη, προκειμένου να εγκατασταθεί περιορισμένος αριθμός, ομοειδούς φύσεως και μεγέθους, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

✱ Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης: Παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2025 η εκπόνηση, υποβολή και έγκρισή τους. Την εκπόνηση αναλαμβάνουν οι περιφέρειες με προγραμματική σύμβαση. Οι τελευταίες υποχρεούνται να αναρτήσουν τη διακήρυξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών και του ΥΠΑΑΤ. Σε αντίθετη περίπτωση, την ευθύνη ανάρτησης, καθώς και τη διαδικασία εκπόνησης και σύναψης σύμβασης, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το ΥΠΑΑΤ.

✱ Δυνατότητα άσκησης αλιευτικού τουρισμού από βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας: Κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται σε αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας ή σε βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας, να επιβιβάζουν επισκέπτες-τουρίστες για τη συμμετοχή τους μόνο σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού.

✱ Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας:

– Στο πλαίσιο αυτό, επικαιροποιείται ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την οποία: Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται, εκτός από την παραγωγή των προϊόντων, και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η τοποθέτηση, μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης, αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η μονάδα ή στην περίπτωση των Ομάδων Παραγωγών, των προϊόντων που παράγουν τα μέλη των Ομάδων Παραγωγών, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων), η υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμένων δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων/λιμνοθαλασσών, ως και η διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μικρότερη από 500 KW και η λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων.

– Κατ’ επέκταση, το σχέδιο νόμου φέρνει ρυθμίσεις για τις Ομάδες Παραγωγών: Κάθε Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ) που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) και λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος των μελών της εξομοιώνεται με την αγροτική εκμετάλλευση και έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτήν, ανεξάρτητα από την αξιοποίηση γεωργικής γης ή την εκτροφή παραγωγικών ζώων και μελισσοσμηνών. Ως προς την ΟΠ, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως προς την απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σε περίπτωση αγοράς γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού και ως προς την ηλεκτροδότησή τους με αγροτικό ρεύμα.

Επίσης, κάθε ΟΠ ελέγχεται ετησίως από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της, ως προς την τήρηση της υποχρέωσης εγγραφής της στο ΕΜΑΣ και μία φορά ανά τριετία, ως προς την τήρηση της υποχρέωσης λειτουργίας της αποκλειστικά προς όφελος των μελών τους. Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, ρυθμίζεται η διαδικασία εξομοίωσης της ΟΠ με την αγροτική εκμετάλλευση και κάθε σχετικό θέμα.

✱ Ίδρυση Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια: Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να ιδρύονται και άλλα Τμήματα. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε Τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται η Διοικητική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά. Για τη δημιουργία Τμήματος σε Επιμελητήρια, τα οποία εδρεύουν στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτούνται τουλάχιστον 200 επιχειρήσεις ή αγρότες και για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της χώρας απαιτούνται τουλάχιστον 100 επιχειρήσεις ή αγρότες.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων ή των αγροτών που απαιτείται κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να μειώνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου Επιμελητηρίου, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης. «Ο αριθμός των αντιπροσώπων των Αγροτικών Τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχουν ιδρυθεί Αγροτικά Τμήματα, είναι: α) ένας για Επιμελητήρια των περ. α) και β) της παρ. 2, και β) δύο για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια».

 

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο:

✱ Συστήνεται ειδική επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών και διασφαλίζεται η έκδοση αιτιολογημένης απόφασης εντός 120 ημερών από την ημερομηνία προσφυγής.

✱ Όσον αφορά τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), τίθεται ως προαπαιτούμενο η έγκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισής τους για την οποιαδήποτε νέα χρήση υδατοκαλλιέργειας εντός αυτών. Τέλος, διευρύνεται η περίοδος απομάκρυνσης αυθαίρετων εγκαταστάσεων από τις 20 στις 60 μέρες, λαμβάνοντας υπόψη τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν.

✱ Ρυθμίζονται ζητήματα για την προστασία της φυτοϋγείας, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της φυτοϋγείας που επισύρουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, καθώς και το εύρος των προστίμων. Επιπροσθέτως, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προβλέπεται η δυνατότητα του θιγόμενου να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, ως απαραίτητο μέσο άμυνας.

✱ Ιδρύεται Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος στο Ηράκλειο Κρήτης.