Για φύτευση και όχι εμπορία οι εισαγόμενοι σπόροι ενημερώνει ο ΚΕΠΠΥΕΛ Λάρισας

Για φύτευση και όχι εμπορία οι εισαγόμενοι σπόροι ενημερώνει ο ΚΕΠΠΥΕΛ Λάρισας
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Επιτρέπεται σύμφωνα με τον ν. 4351/2015 (Α΄164) η απόκτηση από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε  φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, μοσχεύματα άρριζα-έριζα) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων (όχι για εμπορία).

Αυτό ενημερώνει όλους τους παραγωγούς της περιοχής Λάρισας το ΚΕΠΠΥΕΛ Λάρισας και αναφέρει όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι:

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Για να αποφύγουμε φαινόμενα εμπορίας καθώς και για να τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού από άλλα κράτη – μέλη οι παραγωγοί μετά την άφιξη του πολλαπλασιαστικού υλικού στον τόπο εγκατάστασης της εκμετάλλευσης τους οφείλουν:

  • Να δηλώσουν την άφιξη με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στο αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ).
  • Η Υπεύθυνη Δήλωση συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αποστολής ή του Τιμολογίου Αγοράς.
  • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
  • Αντίγραφο της τελευταίας  Δήλωσης ΟΣΔΕ.
  • Να καταβάλουν το ανταποδοτικό τέλος που προβλέπεται για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων στο πολλαπλασιαστικό υλικό που δηλώθηκε.

Οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται από το αρμόδιο ΤΑΑΕ (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) αφορούν:

Α: Τον διοικητικό έλεγχο των εγγράφων και σημάνσεων (καρτελάκια) σύμφωνα με τους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου πιστοποίησης και εμπορίας του πολ/κού υλικού καθώς επίσης και την ύπαρξη ή μη φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου για τα είδη που απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

Β: Τον δειγματοληπτικό  έλεγχο του πολλαπλασιαστικού υλικού, ειδικά για τα είδη: αραβόσιτος (καλαμπόκι), βαμβάκι, ελαιοκράμβη, σόγια, τεύτλα και βιομηχανική τομάτα ελέγχεται εργαστηριακά η παρουσία προσμίξεων με γενετικά τροποποιημένους σπόρους.

Η προϊσταμένη του τμήματος Ευφροσύνη Γκάργκουλα ενημερώνει ακόμη πως «εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε παράβαση των προαναφερομένων, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις».

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress