Για μια πιο δίκαιη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: η Κομισιόν ζητά τη γνώμη των πολιτών

Για μια πιο δίκαιη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη των πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά σήμερα (16/8) πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση σχετικά με πιθανούς τρόπους για να καταστεί πιο δίκαιη η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ.

Οι γεωργοί, οι πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μέσω επιγραμμικής διαβούλευσης που θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η προστιθέμενη αξία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων δεν είναι κατάλληλα κατανεμημένη σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας λόγω, για παράδειγμα, των διαφορών στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ των μικρότερων και, ως εκ τούτου, πιο ευάλωτων φορέων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι γεωργοί και οι μικρές επιχειρήσεις, και των εμπορικών εταίρων τους, οι οποίοι είναι ισχυρότεροι οικονομικά και χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης.

Ο αρμόδιος για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη επίτροπος, κ. Phil Hogan, δήλωσε τα εξής: «Οι γεωργοί αποτελούν τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας· χωρίς αυτούς, δεν θα υπήρχαν τρόφιμα για επεξεργασία, πώληση και κατανάλωση. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι συχνά αυτοί είναι και ο πιο αδύναμος κρίκος. Η επιθυμία αντιμετώπισης αυτών ακριβώς των προβλημάτων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μας οδηγεί να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο για την ανάληψη δράσης, σύμφωνα με την πάγια θέση της Επιτροπής να στέκεται στο πλευρό των ευρωπαίων γεωργών. Ενθαρρύνω όλους τους πολίτες της ΕΕ, τους γεωργούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται να συλλέξει απόψεις για να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα πιθανών μέτρων που πρόκειται να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση ή τη ρύθμιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Η Επιτροπή επιθυμεί, επίσης, να αξιολογήσει το επίπεδο διαφάνειας στην αγορά σε ολόκληρη την αλυσίδα, καθώς και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης ορισμένου βαθμού ανταγωνισμού, η διαβούλευση θα μας βοηθήσει να κρίνουμε κατά πόσον είναι απαραίτητη η θέσπιση συμπληρωματικών ρυθμίσεων για τη διαφάνεια της αγοράς της ΕΕ.

Τέλος, το ερωτηματολόγιο διερευνά το ενδιαφέρον που υπάρχει για συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και για τη χρήση των λεγόμενων συμφωνιών επιμερισμού της αξίας (οι οποίες συνίστανται στον επιμερισμό των προσαυξήσεων και των εκπτώσεων που προκύπτουν από τις μεταβολές των συναφών τιμών της αγοράς), οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη σε ορισμένους τομείς όπως η ζάχαρη.

Αξιοποίηση του έργου της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές

Η διαβούλευση βασίζεται στο έργο της ειδικής ομάδας για τις γεωργικές αγορές (AMTF), η οποία συστάθηκε από τον επίτροπο κ. Hogan τον Ιανουάριο του 2016. Η AMTF πρότεινε διάφορους συγκεκριμένους τρόπους για να ενισχυθεί η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και η διαβούλευση θα βασιστεί στο έργο της για να τροφοδοτήσει ενδεχόμενες μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής.

Έχει επίσης δημοσιευτεί για διαβούλευση και διατύπωση παρατηρήσεων μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία εκθέτει λεπτομερώς μια σειρά πιθανών πολιτικών επιλογών. Θα διενεργηθεί, επίσης, πλήρης εκτίμηση των επιπτώσεων οποιασδήποτε μελλοντικής πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Τυχόν μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής θα συνάδουν, επίσης, με την ευρύτερη προσέγγιση για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής.