ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Περιορισμένη η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις

Χαμηλά και τα ποσοστά απορρόφησης σε όρους εκταμιεύσεων

Πληθώρα προβλημάτων και αδυναμιών συναντά η συμμετοχή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο των οριζόντιων και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, το ερευνητικό κείμενο «Εμπόδια στην πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα» που δημοσίευσε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Συγγραφέας: Τιμόθεος Ρέκκας).

Σύμφωνα με την ερευνητική εργασία, τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις είναι η υψηλή φορολόγηση, η έλλειψη ρευστότητας, η γραφειοκρατία και ο χαμηλός βαθμός πρόσβασης σε χρηματοδότηση, στα οποία προστέθηκαν τον τελευταίο χρόνο το υψηλό ενεργειακό κόστος και το κόστος πρώτων υλών.

Αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση

Ειδικότερα, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ΜμΕ, σύμφωνα με την έρευνα SAFE της ΕΕ (European Central Bank, 2022). Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στις κατηγορίες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, από τις οποίες το 84% δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε χρηματοδότηση και παρουσιάζουν υψηλό φόβο απόρριψης της αίτησής τους για χορήγηση τραπεζικού δανείου.

«Η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση επιτείνει το πρόβλημα της ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων με αρνητικές συνέπειες στο ευρύτερο οικονομικό κύκλωμα (αύξηση υποχρεώσεων προς τρίτους, καθυστερήσεις πληρωμών προμηθευτών, φορολογικών υποχρεώσεων, προηγούμενων τραπεζικών οφειλών κ.λπ.)» αναφέρεται και υπογραμμίζεται: «Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις των λίγων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, τα επιτόκια δανεισμού τους είναι ιδιαίτερα υψηλά στην ελληνική περίπτωση, τόσο σε σχέση με τα επιτόκια δανεισμού των μεγάλων επιχειρήσεων, όσο και σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ-27 και της ζώνης του ευρώ (OECD, 2022)».

Ετερογένεια

Με βάση πάντα την ερευνητική εργασία, χαρακτηριστικό γνώρισμα των ΜμΕ αποτελεί η ετερογένεια που παρουσιάζουν ως προς τις ανάγκες τους, ανάλογα με μέγεθος και τον τομέα ή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Για παράδειγμα, οι ΜμΕ του μεταποιητικού τομέα έχουν υψηλότερες απαιτήσεις χρηματοδότησης και θεωρούν το κεφάλαιο κίνησης ως το καταλληλότερο εργαλείο για την ανάπτυξή τους, ενώ ακολουθούν στις προτιμήσεις τους διαδοχικά η δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών για μελλοντικές επενδύσεις και οι επιχορηγήσεις (grants) από δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Παρόμοιες ανάγκες εμφανίζουν και οι ΜμΕ στον τομέα του εμπορίου, ενώ όσες δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών θεωρούν τις επιχορηγήσεις ως το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την ανάπτυξή τους.

Έλλειψη πληροφόρησης

Εξίσου σημαντικά ζητήματα αποτελούν η ελλιπής πληροφόρηση των ΜμΕ γύρω από τις δυνατότητες που παρέχουν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, κάτι που διαφέρει, μάλιστα, τόσο με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων, όσο και μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, η έλλειψη επαρκών γνώσεων των ΜμΕ γύρω από χρηματοοικονομικά θέματα κ.ά.