Τι ισχύει με τα επιτόκια χορήγησης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Σταθερό στο 0,35% παραμένει το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς φορείς προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες αυξάνεται και διαμορφώνεται, πλέον, σε επίσης σταθερό 1%.

Αυτό προβλέπει ΚΥΑ, στο πλαίσιο της οποίας επισημαίνεται πως τα παραπάνω επιτόκια ισχύουν για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζικών φορέων και των δικαιούχων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από την έναρξη ισχύος της απόφασης και μέχρι την έναρξη ισχύος τυχόν απόφασης τροποποίησής της, με την οποία θα αναθεωρείται το ελάχιστο προβλεπόμενο επιτόκιο.

Επιπλέον, διευκρινίζεται πως η αύξηση του σταθερού επιτοκίου από 0,35% σε 1% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν αφορά όσες έχουν ήδη συνάψει, το αργότερο μία ημερολογιακή ημέρα προ της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, σύμβαση με ανεξάρτητο αξιολογητή για τον έλεγχο του επενδυτικού τους σχεδίου.

Δάνεια

Δάνεια στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» μπορούν να διεκδικήσουν επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στους εξής πέντε πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου:

1. Πράσινη μετάβαση,

2. Ψηφιακός μετασχηματισμός,

3. Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη,

4. Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και

5. Εξωστρέφεια.

Όσον αφορά το επενδυτικό σχήμα, κάθε σχέδιο χρηματοδοτείται σε ποσοστό έως 50% με δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και τουλάχιστον κατά 30% με δάνειο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα, ενώ το 20% της επένδυσης καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.