Ιωάννινα: Εργαστήριο για αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων

Ιωάννινα: Εργαστήριο για την αξιοποίηση και ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων

«Θεματικό Εργαστήριο για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων» διοργανώνει στα Ιωάννινα η Περιφέρεια Ηπείρου, στις 23 και 24 Μαΐου 2016, στο πλαίσιο του έργου AdriGov.

Βασικές θεματικές του Εργαστηρίου είναι:

  • Η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (βασικοί όροι, σύμβαση επιχορήγησης, σύμφωνο εταιρικής σχέσης, αρμοδιότητες εταίρων)
  • Η διαχείριση Ομάδας Έργου σε πρακτικό επίπεδο μέσω ασκήσεων
  • Η διαχείριση έργου (project management) σε θεωρητικό επίπεδο, αναλύοντας βασικές έννοιες, προβλήματα έργων, κύκλο ζωής έργου, οικονομική και χρονική προσέγγιση έργου
  • Η διαχείριση έργου σε πρακτικό επίπεδο μέσω ασκήσεων

Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη και εκπροσώπους φορέων και οργανισμών, επαγγελματίες, φοιτητές και μεμονωμένα άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς.

ΑdriGov

Το έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/ «Adriatic Governance Operational Plan», AdriGov, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Οικονομική, κοινωνική και θεσμική συνεργασία», Μέτρο 1.4. «Θεσμική συνεργασία» με συνολικό προϋπολογισμό 3.176.678,09 ευρώ και συγχρηματοδότησή από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας/ IPA (85%) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (15%).

Το έργο AdriGov αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας Αδριατικής – Ιονίου θέτοντας δύο βασικούς στόχους:

  • την προώθηση της υιοθέτησης ενός καινοτόμου και συμμετοχικού επιχειρησιακού σχεδίου διακυβέρνησης για την Αδριατική, ικανό να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης για την περιοχή 
  • την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης στους τομείς της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Ένταξης, αποβλέποντας στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών.