ΚΑΠ: Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο συμφωνούν για διετή μεταβατική περίοδο

Σε μερική συμφωνία προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από την τρέχουσα στη νέα ΚΑΠ κατέληξαν από κοινού την Τρίτη 30 Ιουνίου Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο. Με βάση το συμφωνηθέν κείμενο επεκτείνεται η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της ΚΑΠ και μετά το 2020 και εξασφαλίζεται η συνέχιση των πληρωμών προς τους παραγωγούς.

Ειδικότερα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν η μεταβατική περίοδος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 να είναι διάρκειας δύο ετών. Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει προτείνει μεταβατική ενός έτους, πρόταση η οποία κρίθηκε ανεπαρκής.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να πείσουν το Συμβούλιο και την Επιτροπή ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των αγροτών σε αποζημιώσεις για σοβαρές μειώσεις εισοδήματος και για απώλειες που προκλήθηκαν από δυσμενή κλιματολογικά γεγονότα, ζωικές ή φυτικές ασθένειες. Το κατώτατο όριο για την ενεργοποίηση αντισταθμίσεων θα μπορούσε έτσι να μειωθεί από το 30% στο 20%.

Επίσης, το Ευρωκοινοβούλιο προώθησε μέτρα που δίνουν στα κράτη μέλη περισσότερη ευελιξία για τη στήριξη των αγροτών, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, όπως, για παράδειγμα, πιο χαλαρούς κανόνες όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να υπολογίζουν τον οφειλόμενο φόρο των αγροτών βάσει του πολυετούς εισοδήματός τους κα.

Μεγαλύτερη διάρκεια για βιολογικής γεωργία και γεωπεριβαλλοντικά μέτρα

Ακόμη συμφωνήθηκε η διάρκεια των νέων πολυετών σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης που εστιάζονται στη βιολογική γεωργία, στην καλή μεταχείριση των ζώων και στα γεωργοπεριβαλλοντικά-κλιματικά μέτρα θα ανέλθει στα πέντε χρόνια. Η Επιτροπή πρότεινε αρχικά μέγιστη διάρκεια τριών ετών και μόνο για βιολογικά, κλιματικά και περιβαλλοντικά έργα.

Αποθεματικό κρίσεων στο μέλλον

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές επανέλαβαν το αίτημά τους το αποθεματικό γεωργικής κρίσης να χρηματοδοτηθεί εκτός του προϋπολογισμού της ΚΑΠ. Η μερική συμφωνία δεν περιλαμβάνει αλλαγές στην τρέχουσα λειτουργία του. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές επέμειναν, ότι οι προτάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό, καλά χρηματοδοτούμενο αποθεματικό κρίσεων θα πρέπει να επανεξεταστούν μόλις συμφωνηθεί ο μελλοντικός μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο που συμφωνήθηκε προσωρινά από τους ευρωβουλευτές και την κροατική Προεδρία πρέπει να επικαιροποιηθεί με τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, που δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί. Μόλις επιτευχθεί η συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ), οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα συναντηθούν ξανά για να οριστικοποιήσουν τους μεταβατικούς κανόνες της ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2022.

Στη συνέχεια το τελικό κείμενο θα εγκριθεί τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο, πριν τεθεί σε ισχύ.