Οι κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις «μικρές» αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Στο ερώτημα «τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστηρίζουν καλύτερα τους μικρούς παραγωγούς» προσπάθησαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο της EIP-AGRI «Small is smart, Innovative solutions for small agricultural and forestry holdings».

Σε αυτό συμμετείχαν περισσότερα από 100 άτομα όπως αγρότες, αγροτικοί σύμβουλοι, συμμετέχοντες σε επιχειρησιακές ομάδες και ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας και ερευνητές. Οι συμμετέχοντες χώρισαν τις απαντήσεις τους με βάση την πολιτική της ΕΕ, την εθνική στρατηγική κάθε χώρας και τις περιφερειακές δράσεις.

Πολιτική ΕΕ

Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν ότι η πολιτική της ΕΕ πρέπει:

✱ Να παρακινήσει τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν υποχρεωτικά μέτρα συμβουλευτικής στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

✱ Να δημιουργήσουν μέσω των ΠΑΑ συμβουλευτικές υπηρεσίες εξειδικευμένες για τις αγροτικές περιοχές.

✱ Να παρέχουν δωρεάν συμβουλές σε μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

✱ Να βεβαιωθούν ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχουν αμερόληπτες τεχνικές και οικονομικές συμβουλές.

✱ Να παρέχουν οδηγίες ορθών γεωργικών πρακτικών.

✱ Να συνδέσουν τους γεωργικούς συμβούλους με τους ερευνητές.

✱ Να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για ανταλλαγή γνώσεων.

Εθνική στρατηγική

Κάθε χώρα, σύμφωνα με τις καταγραφές των συμμετεχόντων, μπορεί να ακολουθήσει τις παρακάτω πρακτικές, έτσι ώστε να ενισχύσει την εφαρμογή των συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα:

✱ Εκπαιδεύστε τους αγρότες για το πώς να μάθουν από τους συμβούλους και να τους κατανοήσουν.

✱ Δημιουργήστε επιδεικτικά αγροκτήματα για μικρές εκμεταλλεύσεις.

✱ Δημιουργήστε συγκεκριμένες και στοχευμένες πληροφορίες για τον αγρότη.

✱ Συνεχίστε να εκπαιδεύετε και να ενθαρρύνετε τους συμβούλους.

✱ Συνδέστε τη γεωργία με άλλους τομείς στην κοινωνία.

✱ Αυξήστε την ευαισθητοποίηση για τη γεωργία και κάντε την ελκυστική.

✱ Βεβαιωθείτε ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα φτάσουν σε κάθε περιοχή.

✱ Παρέχετε 100% δωρεάν συμβουλές χρηματοδοτούμενες από το κράτος.

✱ Δώστε πρόσβαση σε ιδιωτικές συμβουλές μέσω έργων.

✱ Δώστε τη δυνατότητα στους αγρότες να κατανοήσουν καλύτερα το συμβουλευτικό τοπίο.

Περιφερειακές δράσεις

Οι περιφερειακές δράσεις αφορούν:

✱ Την ανάπτυξη συμβούλων καινοτομίας.

✱ Την προώθηση των αγροτικών ενώσεων για τη βελτίωση της δικτύωσης.

✱ Τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης νέων συνεργασιών που θα περιλαμβάνουν αγρότες, ερευνητές, ενώσεις αγροτών και άτομα της αγοράς.

✱ Την παροχή ψηφιακών εργαλείων για μικρές εκμεταλλεύσεις.

✱ Τη βελτίωση και ανάπτυξη του ρόλου των συμβούλων ως διαμεσολαβητών μεταξύ αγροτών και ερευνητών.

✱ Τη δημιουργία εθνικού/περιφερειακού θεματικού δικτύου, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των θεματικών δικτύων της ΕΕ.