Κοινούς κανόνες για Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος και τομεακές παρεμβάσεις στα Στρατηγικά Σχέδια

✱ Πώς διαμορφώνεται το πλαφόν για τις αποσύρσεις προϊόντων ✱ Όλες οι πρόσθετες πράξεις που εγκρίθηκαν από τους ευρωβουλευτές

Τους κοινούς κανόνες που θα διέπουν τα Στρατηγικά Σχέδια των κρατών-μελών εφόσον περιλάβουν στα Στρατηγικά τους Σχέδια την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια κάνναβης, αλλά και τους κοινούς κανόνες που θα ισχύουν για όλους τους τομείς παρέμβασης (οπωροκηπευτικά, μελισσοκομία, ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, λυκίσκος και αμπελοοινικός τομέας) ενέκρινε, μετά από εισήγηση της Κομισιόν, η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν δύο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που συμπληρώνουν τους Κανονισμούς της νέας ΚΑΠ από το 2023, μία για τον Κανονισμό 2021/2115 για τα Στρατηγικά Σχέδια και μία για τον Οριζόντιο Κανονισμό 2021/2116.

Βαμβάκι

Σχετικά με την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να αναφέρονται στα Στρατηγικά Σχέδια για τη χορήγησή της. Αυτά βασίζονται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: Στη γεωργική οικονομία των περιφερειών, για τις οποίες η παραγωγή βαμβακιού είναι σημαντική, στις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις εν λόγω εκτάσεις, στη διαχείριση των υδάτων άρδευσης, στα συστήματα αμειψισποράς και στις τεχνικές καλλιέργειας που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, πρέπει να αναγράφεται η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης στη σπαρμένη έκταση, η οποία καθορίζεται ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες και, κατά περίπτωση, τα ειδικά περιφερειακά χαρακτηριστικά. Ειδικό άρθρο προστίθεται και για τις Διεπαγγελματικές Βάμβακος.

Για παράδειγμα, προκειμένου να εγκριθεί μία Διεπαγγελματική θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καλύπτει συνολική έκταση τουλάχιστον 4.000 εκταρίων, η οποία να πληροί τα κριτήρια αδειοδότησης όπως αναφέρονται παραπάνω.

Τομεακές παρεμβάσεις

Ακόμη, ορίζονται κοινοί κανόνες για τις παρεμβάσεις στους τομείς των οπωροκηπευτικών, της μελισσοκομίας, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, του λυκίσκου και του αμπελοοινικού τομέα. Ειδικότερα, ορίζεται άρθρο σχετικά με επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (όταν ένα Στρατηγικό Σχέδιο τις περιλαμβάνει).

Περιγράφονται οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικο-κλιματικούς στόχους, ενώ υπάρχουν ρητές αναφορές σχετικά με την καθοδήγηση, την προώθηση, την επικοινωνία, την εμπορία και τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας.

Όσον αφορά το τελευταίο, οι επιλέξιμες δαπάνες για τις διοικητικές δαπάνες σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας περιλαμβάνουν τόσο τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης όσο και τη συνεισφορά του δικαιούχου. Το ποσό της επιλέξιμης δαπάνης δεν υπερβαίνει το 20%, το 16% ή το 8% αντίστοιχα της εισφοράς του δικαιούχου στο κεφάλαιο του ταμείου αλληλοβοήθειας κατά το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος λειτουργίας.

Στα άρθρα που προστίθενται περιλαμβάνονται ακόμη:

✱ Αναφύτευση οπωρώνων, ελαιώνων ή αμπελώνων κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης: Για παράδειγμα, η δαπάνη αναφύτευσης οπωρώνων ή ελαιώνων δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής δαπάνης κάθε επιχειρησιακού προγράμματος ή σχετικής παρέμβασης.

✱ Πρώιμη συγκομιδή και μη συγκομιδή: Τα κράτη-μέλη διασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι πρόσθετες και διαφορετικές από τις συνήθεις καλλιεργητικές πρακτικές και ότι αφορούν το 100% της αναμενόμενης παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος σε ένα δεδομένο αγροτεμάχιο. Εξαιρείται ο αμπελοοινικός τομέας για τη μη συγκομιδή. Επίσης, η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή καλύπτει αποκλειστικά τα προϊόντα που βρίσκονται στους αγρούς και τα οποία πράγματι συγκομίζονται πρώιμα.

Για τομείς εκτός του αμπελοοινικού τομέα, τα ποσά αποζημίωσης, που περιλαμβάνουν τόσο την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσο και την εισφορά της οργάνωσης/ομάδας/ένωσης οργανώσεων παραγωγών, για την πρώιμη συγκομιδή και τη μη συγκομιδή, καθορίζονται από το κράτος-μέλος ως στρεμματικές ενισχύσεις και σε επίπεδο που δεν αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 90 % του μέγιστου επιπέδου στήριξης που ισχύει για το ίδιο προϊόν όσον αφορά αποσύρσεις από την αγορά, με εξαίρεση τη δωρεάν διανομή.

✱ Ασφάλιση της συγκομιδής και της παραγωγής: Τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση προς στήριξη δράσεων ασφάλισης συγκομιδής και παραγωγής που επωφελούνται από το επιχειρησιακό ταμείο. Η συνολική δημόσια στήριξη δεν υπερβαίνει το 80% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι απωλειών.

Οι παρεμβάσεις ασφάλισης της συγκομιδής και της παραγωγής δεν καλύπτουν τις αποζημιώσεις από ασφάλεια που καταβάλλονται στους παραγωγούς για περισσότερο από το 100% της απώλειας εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης ή ασφάλισης σε σχέση με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

Παραδείγματα ανώτατων ποσών στήριξης
για αποσύρσεις από την αγορά

Προϊόντα

Ανώτατο όριο στήριξης (EUR/100 κιλά)

Δωρεάν διανομή

Άλλοι προορισμοί

Σταφύλια

53,52

40,14

Βερίκοκα

64,18

48,14

Νεκταρίνια

37,82

28,37

Ροδάκινα

37,32

27,99

Πορτοκάλια

21,00

21,00

Ντομάτες (που αποσύρονται από την
1η Ιουνίου έως την 31η Οκτωβρίου)

7,25

7,25

Ντομάτες (που αποσύρονται από την
1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαΐου)

33,96

25,48