Η Κομισιόν καλεί τους γεωργούς να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από αθέμιτες πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους γεωργούς και όλους τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Μια έρευνα, η οποία απευθύνεται ειδικά στους γεωργούς και τους μικρούς προμηθευτές της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και καλύπτει διάφορα στάδια παραγωγής και διανομής, είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ έως τις 15 Μαρτίου 2024. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μπορούν να δηλώσουν αν βρέθηκαν πρόσφατα αντιμέτωποι με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή αν η ισχύουσα νομοθεσία τούς παρέχει επαρκή προστασία έναντι οικονομικά ισχυρότερων αγοραστών.

Μετά την παρουσίαση επιλογών απλούστευσης στις 22 Φεβρουαρίου για τη μείωση της επιβάρυνσης των γεωργών της ΕΕ, η Επιτροπή εξετάζει μέτρα για τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και για την ενίσχυση της καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Τον Μάρτιο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στα κράτη μέλη διάφορα μέτρα που ενδέχεται να αφορούν ζητήματα όπως η διαφάνεια της αγοράς στο πλαίσιο της αξιακής αλυσίδας, η εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η επιβολή της, το κόστος παραγωγής ή ένας πιο ομοιογενής έλεγχος των υφιστάμενων κανόνων για τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της στοχευμένης διαβούλευσης, η οποία θα ξεκινήσει τον Μάρτιο και θα δώσει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τις κύριες αιτίες ανησυχίας των γεωργών και να κατανοήσουμε τους παράγοντες που συνεπάγονται διοικητικό φόρτο και πολυπλοκότητα. Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τον διοικητικό φόρτο που μπορεί να συνδεθεί με την οδηγία για τη νιτρορύπανση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.