Κομισιόν σε «ΥΧ»: Διαπραγµατεύσεις µε την Ελλάδα µέχρι να καταλήξουµε στις διορθώσεις του Στρατηγικού της Σχεδίου

Συνδεδεμένες, Αναδιανεμητική, περιβαλλοντική φιλοδοξία, ανάπτυξη της υπαίθρου και ψηφιακή γεωργία στις βασικές προτεραιότητες

Σε άτυπες διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν, όπως επιβεβαιώνει στην «ΥΧ» η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Αυτήν τη στιγμή, βρισκόμαστε σε άτυπες διαπραγματεύσεις έως ότου καταλήξουμε από κοινού ότι οι παρατηρήσεις της Επιτροπής αντιμετωπίζονται επαρκώς», απαντά στην «ΥΧ» το αρμόδιο γραφείο της Κομισιόν.

Στόχος της Ελλάδας, πάντως, είναι όλες οι διορθώσεις επί των συνολικά 292 παρατηρήσεων να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, ώστε έως τα τέλη Ιουλίου να έχει παραδώσει το αναθεωρημένο Στρατηγικό της Σχέδιο. Θα απαιτηθούν, ωστόσο, περίπου δύο επιπλέον μήνες έως ότου το Σχέδιο τελικά εγκριθεί.

Μέχρι τότε, οι ελληνικές αρχές έχουν δουλειά και δρόμο μπροστά τους, αφού όπως εξηγoύν στην «ΥΧ» αρμόδια στελέχη της Κομισιόν που διαχειρίζονται μεταξύ άλλων και το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο, αν και αναγνωρίζουν την προσπάθεια της Ελλάδας, διαπίστωσαν ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη, όσον αφορά τη στρατηγική της εστίαση.

«Πολλά βασικά στοιχεία, όπως ασυνέπεια στη λογική των παρεμβάσεων, ελλιπείς στόχοι και ελλιπές χρηματοδοτικό σχέδιο, ανεπαρκείς πληροφορίες όσον αφορά την περιβαλλοντική-κλιματική φιλοδοξία, έλλειψη βασικών παραρτημάτων και μη τήρηση ορισμένων ελάχιστων ορίων (ringfencing) πρέπει να ολοκληρωθούν και να αναθεωρηθούν», ξεκαθαρίζουν.

Η Κομισιόν στοιχειοθετεί τα κύρια σημεία του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου που πρέπει να διορθωθούν:

1. Ανθεκτικότητα και επισιτιστική ασφάλεια: Η Ελλάδα πρέπει να επανεξετάσει τη συνολική της προσέγγιση, όσον αφορά το Καθεστώς των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων στο πλαίσιο των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στην ανάλυση SWOT, λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη και την ομαδοποίηση των παρεμβάσεων σε διαφορετικούς τομείς και προϊόντα.

Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να επανεκτιμηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας της αναδιανομής και να δοθεί μια ποσοτική ανάλυση, σύμφωνα με την οποία θα αποδεικνύεται η συνδυασμένη επίδραση όλων των προτεινόμενων εργαλείων άμεσης ενίσχυσης στην αναδιανομή.

«Με βάση αυτή την ποσοτική ανάλυση», συνεχίζει η Κομισιόν, «απαιτούνται, επίσης, περισσότερα στοιχεία για να δικαιολογηθεί η στρατηγική για την εφαρμογή της Συμπληρωματικής Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης».

2. Προστασία του περιβάλλοντος και δράση για το κλίμα: Όπως επαναλαμβάνει η Κομισιόν, η Ελλάδα πρέπει να δείξει καλύτερα την αυξημένη φιλοδοξία της, όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς και τους σχετικούς με το κλίμα στόχους, χρησιμοποιώντας ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, που να ευθυγραμμίζονται (με βάση αναφορά) με τη νομοθεσία όπως αναφέρονται στο Παράρτημα XIII, στο Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας» (ΠΔΠ/ PAF), στον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών και στο LULUCF.

Όπως υπογραμμίζει η Κομισιόν, έχει ζητηθεί επιπλέον από την Ελλάδα να διευκρινίσει ή να τροποποιήσει ορισμένα πρότυπα ΚΓΠΣ, ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με το κανονιστικό πλαίσιο.

3. Ύπαιθρος: «Προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των αγροτικών περιοχών, η Ελλάδα μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής παρεμβάσεων εκτός LEADER για την κάλυψη ευρύτερων αναγκών αγροτικής ανάπτυξης», συνεχίζει η Κομισιόν.

4. ΑΚΙS: «Επίσης, για την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, η Ελλάδα πρέπει να υλοποιήσει την πρωτοβουλία AKIS που έχει προσδιορίσει στο Σχέδιό της και να επεξεργαστεί περαιτέρω τη στρατηγική ψηφιοποίησης για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, σε συνέργεια με άλλα μέσα πολιτικής», σημειώνει.

5. Εθνική συμμετοχή στην Πράσινη Συμφωνία: «Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό», καταλήγει η Κομισιόν, «αν και δεν αποτελεί νομική απαίτηση, η Ελλάδα θα πρέπει να παράσχει πληροφορίες για τις εθνικές συνεισφορές στην επίτευξη καθενός από τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (οι στόχοι της Ένωσης για το 2030 που ορίζονται στη Στρατηγική F2F και στη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα) και να εξηγήσει πώς το Σχέδιό της συμβάλλει σε αυτούς τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να επιδείξει ξεκάθαρα την ενισχυμένη συνολική φιλοδοξία της, όσον αφορά τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΚΑΠ».

Σε ερώτηση της «ΥΧ» για το επίμαχο θέμα των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, η Κομισιόν απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση και περιορίστηκε να σχολιάσει ότι, προς το παρόν, βρίσκεται σε άτυπες διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές.